Przepisy prawne nakładające na pracowników wszystkich placówek oświatowych obowiązek reagowania na podejrzenie przemocy

Utworzono: 2015-02-12

dla oświatyI. KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO
(Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Dz. U. 1997 nr 89 poz. 555).

art. 304.

§ 1.  Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub policję (…)

§ 2.  instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.

II. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
(Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. Dz. U. 1964 nr 43 poz. 296).

art. 572.

§ 1.  Każdy, komu znane jest zdarzenie uzasadniające wszczęcie postępowania z urzędu, obowiązany jest zawiadomić o nim sąd opiekuńczy.

§ 2. o bowiązek wymieniony w § 1 ciąży przede wszystkim na urzędach stanu cywilnego, sądach, prokuratorach, notariuszach, komornikach, organach samorządu i administracji rządowej, organach policji, placówkach oświatowych, opiekunach społecznych oraz organizacjach i zakładach zajmujących się opieką nad dziećmi lub osobami psychicznie chorymi.

III. USTAWA O POSTĘPOWANIU W SPRAWACH NIELETNICH
(Ustawa z dnia 26 października 1982 r. Dz. U. 1982 nr 35 poz. 228).

art. 4.

§ 1.  Każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego, w szczególności naruszanie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego, używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie nierządu, włóczęgostwo, udział w grupach przestępczych, ma społeczny obowiązek odpowiedniego przeciwdziałania temu, a przede wszystkim zawiadomienia o tym rodziców lub opiekuna nieletniego, szkoły, sądu rodzinnego, policji lub innego właściwego organu.

§ 2.  Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu czynu karalnego przez nieletniego, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym sąd rodzinny lub policję.

IV. USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE
(Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. Dz. U. 2005 nr 180 poz. 1493).

art. 12.

 1. Osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub zawodowych powzięły podejrzenie o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie, niezwłocznie zawiadamiają o tym policję lub prokuratora.
 2. Osoby będące świadkami przemocy w rodzinie powinny zawiadomić o tym policję, pro-kuratora lub inny podmiot działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
WSPÓŁPRACA Z INNYMI PODMIOTAMI

art. 9a pkt. 3 - 5

 

3. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

 

  1. jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
  2. gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
  3. policji;
  4. oświaty;
  5. ochrony zdrowia;
  6. organizacji pozarządowych.

 

4. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą także kuratorzy sądowi.

 

5. W skład zespołu interdyscyplinarnego mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedsta-wiciele podmiotów innych niż określone w ust. 3, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

art. 9a pkt.11 - 12

 

11. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele:

 

  1. jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
  2. gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
  3. policji;
  4. oświaty;
  5. ochrony zdrowia.

 

12. W skład grup roboczych mogą wchodzić także kuratorzy sądowi, a także przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

V. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Z DNIA 13 WRZEŚNIA 2011 R.
W SPRAWIE PROCEDURY „NIEBIESKIE KARTY” ORAZ WZORÓW FORMULARZY „NIEBIESKA KARTA” (DZ. U. 2011 NR 209 POZ. 1245).

§ 15

W ramach procedury przedstawiciel oświaty:

  1. udziela kompleksowych informacji o:

   • możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie,

   • możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,

  2. organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie

  3. m oże prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informuje te osoby o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

  4. diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w tym w szczególności wobec dzieci;

  5. u dziela kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu, faktycznemu lub osobie najbliższej o możliwościach pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia rodzinie, w tym o formach pomocy dzieciom świadczonych przez instytucje i podmioty w zakresie specjalistycznej pomocy na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

 Warto pamiętać, że pracownik placówki oświatowej powinien rozpocząć procedurę Niebieskie Karty także w przypadku podejrzenia przemocy wobec osoby dorosłej, np. matki dziecka, ojca lub innych członków rodziny, np. kiedy dowie się o tym podczas spotkania z rodzicami.