Uzasadnienie dla uruchamiania Procedury Niebieskie Karty przez pracowników placówek oświatowych

Utworzono: 2015-02-12

dla oświatyUstawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie[1] oraz rozporządzenie w sprawie procedury „Niebieskie Karty”[2] z jednej strony nakłada na pracowników służb i instytucji, w tym oświaty, obowiązek reagowania w każdej sytuacji podejrzenia przemocy wobec dziecka. Z drugiej zaś daje możliwość skutecznej interdyscyplinarnej pomocy i ochrony dziecka i jego rodziny. Uruchamiając procedurę Niebieskie Karty pracownik oświaty otrzymuje możliwość udziału w grupie roboczej składającej się z pracowników reprezentujących różne służby. Są nimi oprócz przedstawiciela oświaty także: pracownik socjalny, policjant, przedstawiciel ochrony zdrowia, przedstawiciel komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i opcjonalnie inni specjaliści, którzy znają sytuację rodzinną dziecka, np. przedstawiciel organizacji pozarządowej, kurator sądowy. Uczestnictwo w grupie roboczej daje pracownikowi oświaty możliwość:[1] Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Dz. U. 2005 nr 180 poz. 1493.

[2]  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”, Dz. U. 2011 nr 209 poz. 1245