RZĄDOWY PROJEKT ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 "MALUCH"

Kategoria: Akcje, konferencje, kampanie
Utworzono: 2011-01-19

Program „Maluch” ma w sposób praktyczny wspierać ustawę o opiece nad dziećmi do lat 3. Ustawa, przyjęta przez Sejm 5 stycznia 2011r., jest już w Senacie. Wg MPiPS Projekt rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 pozwoli na:
• rozwój zróżnicowanych instytucji opiekuńczo - edukacyjnych dla małych dzieci,
• pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w tym zadaniu,
• poprawa standardów już działających placówek,
• umożliwienie rodzicom godzenia wychowywania dzieci z pracą.

W okresie realizacji Programu przewiduje się:
- dofinansowanie powstania 277 żłobków, klubów dziecięcych;
- dofinansowanie adaptacji 1670 żłobków, klubów dziecięcych oraz pomieszczeń dla dziennych opiekunów;
- dofinansowanie doposażenia 2540 żłobków, klubów dziecięcych oraz pomieszczeń dla dziennych opiekunów.

W efekcie przybędzie ok. 41 tys. miejsc w instytucjach opieki nad małymi dziećmi.

Program będzie finansowany ze środków budżetu państwa będących w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w łącznej kwocie 190 mln zł.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w latach 2011 – 2013 ogłosi konkurs dotyczący dofinansowania tworzenia przez jednostki samorządu terytorialnego (gminy) różnych instytucji opieki nad małymi dziećmi. Preferowane będą m.in. te gminy, w których takich instytucji brakuje, dofinansowany projekt będzie zrealizowany w możliwie najkrótszym okresie, a dochody gminy w przeliczeniu na mieszkańca są niskie.

Standardy określające wymagania lokalowe i sanitarne żłobków i klubów dziecięcych, opieki i edukacji oraz jakość wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, muszą być zgodne z warunkami i standardami jakości zawartymi w ustawie z 5 stycznia 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz w aktach wykonawczych do ustawy.

Źródło: http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=339&news_id=1861,
za
www.dobryrodzic.pl