NIERÓWNOŚĆ KOBIET I MĘŻCZYZN - PROBLEM NIEDOSTRZEGANY PRZEZ POLAKÓW

Kategoria: Badania i raporty
Utworzono: 2011-01-18

Polacy dostrzegają problem nierówności obu płci, ich wiedza jest jednak pobieżna, niepełna lub budowana wyłącznie na doświadczeniach osobistych – wynika z badań przeprowadzonych w ramach projektu „Godzenie ról rodzinnych i zawodowych kobiet i mężczyzn” realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich przy współpracy merytorycznej Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Pobieżna analiza opinii Polaków pytanych o problem nierównego traktowania kobiet na rynku pracy może napawać optymizmem. Świadomość istnienia zjawiska dyskryminacji ze względu na płeć wydaje się być powszechna, niezależnie od charakterystyki każdej z grup społecznych, które podlegały badaniom ankietowym. Głębsza analiza ujawnia złożoność tematyki: pozorne dostrzeganie problemu nierówności kobiet i mężczyzn bywa wynikiem poprawności politycznej (udzielanie ankieterom odpowiedzi uważanych za pożądane), zależy od płci respondenta, poziomu jego wykształcenia. Bardzo często świadomość istnienia tego problemu idzie w parze z niedostrzeganiem jego wpływu na życie rodzinne oraz biernością postawy wobec faktu dyskryminacji ze względu na płeć.

Polscy pracodawcy dostrzegają przeszkody, z którymi borykają się kobiety na rynku pracy, przyznają też, że zjawisko dyskryminacji kobiet jako pracowników bardziej obciążonych obowiązkami rodzinnymi jest dość powszechne. Większość pracodawców zauważa jednak problem na poziomie bardzo ogólnym, jednocześnie twierdząc, że nie dotyczy on konkretnie ich firmy lub instytucji. Istnieje znaczna rozbieżność pomiędzy deklaracjami a indywidualną oceną kwestii nierówności kobiet i mężczyzn. Pracodawcy w większości deklarują znajomość rozwiązań wyrównujących szanse kobiet i mężczyzn w środowisku zawodowym, ale nie potrafią wymienić ich wad i zalet. Wiedza o tych rozwiązaniach jest niedostateczna i często przekłada się na bierną postawę pracodawców. W sprzeczności z deklaracjami tych ostatnich stoją też opinie samych pracowników – wynika z badań przeprowadzonych w ramach projektu „Godzenie ról rodzinnych i zawodowych kobiet i mężczyzn”.

W ostatnim czasie można zaobserwować zmianę tego trendu i większe zainteresowanie pracodawców korzyściami płynącymi ze stosowania rozwiązań pozwalających pracownikom spełniać się zarówno na polu zawodowym, jak i w życiu rodzinnym. Sam fakt, że pracodawcy coraz częściej rozumieją potrzebę godzenie ról rodzinnych i zawodowych przez pracowników, nie jest wystarczający. Przede wszystkim konieczne jest wsparcie systemowe: zwiększenie dostępności żłobków i przedszkoli, wprowadzenie dogodnych rozwiązań prawnych oraz edukacja społeczeństwa.
[...]

Więcej na stronie: http://www.feminoteka.pl/news.php?readmore=7307

Źródło: www.feminoteka.pl