Statystyki i badania

Kategoria: Statystyki
Utworzono: 2012-11-27
Administrator NL

Statystyki i badania dotyczące przemocy ze szczególnym uwzględnieniem przemocy w rodzinie.

POLICJA

Aktualne, dość obszerne statystyki n/t przemocy w rodzinie są dostępne na stronie internetowej Komendy Głównej Policji: http://www.policja.pl/ w dziale statystyka/wybrane statystyki. Oprócz danych z interwencji domowych dotyczących bezpośrednio przemocy domowej znajduje się tam podsumowanie wszystkich przypadków zarejestrowanych w ramach programu "Niebieskie Karty" oraz zestawienia dotyczące dzieciobójstwa i porzucenia. Wszystkie pozycje pogrupowane są według konkretnych artykułów Kodeksu Karnego.

MPiPS

2007

POLACY WOBEC ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OPINIE OFIAR, SPRAWCÓW I ŚWIADKÓW O WYSTĘPOWANIU I OKOLICZNOŚCIACH WYSTĘPOWANIA PRZEMOCY W RODZINIE. Wyniki badań TNS OBOP dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z października 2007 r.

POTRZEBY SZKOLENIOWE GRUP ZAWODOWYCH „PIERWSZEGO KONTAKTU” Z PRZYPADKAMI PRZEMOCY W RODZINIE. Raport z wyników badań przeprowadzonych przez TNS OBOP dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w październiku 2007 r.

EUROBAROMETER (Eurobarometr), badanie specjalne 344, dla KE

2010

PRZEMOC DOMOWA WOBEC KOBIET Porównanie wyników badania przeprowadzonego w Polsce na tle danych z pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej - 2010 r. Wersje w innych językach z danymi dla pozostałych krajów UE dostępne są tutaj [Domestic Violence against Women]: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm#344

CBOS

2005

Komunikat CBOSu z badań "Przemoc i konfliky w domu": http://www.zigzag.pl/cbos/details.asp?q=a1&id=3277http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2005/K_027_05.PDF

2002

Komunikat CBOSu z badań "Przemoc w rodzinie - fakty i opinie": http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2002/KOM042/KOM042.HTM

2002

Komunikat CBOSu z badań "Konflikty i przemoc w rodzinie w niektórych krajach Europy Środkowej i Wschodniej": http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2002/KOM061/KOM061.HTM

PEŁNOMOCNIK RZĄDU DS. RÓWNEGO STATUSU KOBIET I MĘŻCZYZN

2005

W ramach Krajowego Systemu Monitorowania Równego Traktowania Kobiet i Mężczyzn zebrane zostały dane statystyczne umożliwiające porównanie sytuacji kobiet i mężczyzn w wielu dziedzinach życia, między innymi takich jak rynek pracy, edukacja, demografia, czy warunki życia lub zdrowie. Jednyn z 12 wyróżnionych obszarów problemowych jest przemoc: http://www.monitoring.rownystatus.gov.pl/rskim/main/tables? chapter=/index/chapter_0012.html. Pozostałe raporty, tablice statystyczne i publikacje są dostępne poprzez stronę główną serwisu: http://www.monitoring.rownystatus.gov.pl/rskim/.

PARPA

Raporty z badań dostępne na stronie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

2001

Postawy Polaków dotyczące przemocy wobec dzieci i kampanii "Dzieciństwo bez przemocy"

1999

Polacy o przemocy w rodzinie

1997

O kampanii "Powstrzymać Przemoc Domową"

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

2004

Wyniki badania sondażowego przeprowadzonego na zlecenie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy dotyczącego przemocy domowej wśród mieszkańców Warszawy: http://www.um.warszawa.pl/v_syrenka/politykaspoleczna/?dzial=news&newsid=100Prezentacja PowerPoint - raport_przemoc.pps

POGOTOWIE "NIEBIESKA LINIA" IPZ

Podsumowanie rozmów w Poradni Telefonicznej "Warszawska Niebieska Linia":

2007 - 2010

Podsumowanie rozmów z lat 2007 - 2010 (177KB PDF)

Podsumowania rozmów Ogólnopolskiego Telefonu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia":

2006

Skrócone podsumowanie rozmów (78KB - RTF)

2005

Skrócone podsumowanie rozmów (62KB - RTF)

2004

Skrócone podsumowanie rozmów (42KB - RTF)

2003

Skrócone podsumowanie rozmów (32KB - RTF)

2002 

Podsumowanie rozmów (51B - RTF)

2001

Podsumowanie rozmów (50KB - RTF)

2000

Podsumowanie rozmów (48KB - RTF)

1999

Podsumowanie rozmów (49KB - RTF)

1998

Podsumowanie rozmów (21KB - ZIP)

1997

Podsumowanie rozmów(89KB - ZIP)

INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH

2006

STANDARDY INFORMATORÓW PRAWNYCH - Skrót wyników badania dotyczących tworzenia i dystrybucji materiałów prawnych kierowanych do obywateli

Opracowanie powstało na podstawie badania organizacji pozarządowych i instytucji tworzących materiały informacyjne/poradnicze z dziedziny prawa, przeprowadzonego w maju i czerwcu 2006 r. na zlecenie Fundacji Instytut Spraw Publicznych, w ramach Programu Obywatel i Prawo.

Skrót z badań dostępny jest tutaj.

AMNESTY INTERNATIONAL POLSKA

Na stronie Amnesty International Polska można znaleźć definicje i zestawienie statystyczne "Poziom przemocy wobec kobiet" zorganizowane wokół tematów takich jak: kobiety i populacja, przemoc w rodzinie, przemoc na tle seksualnym, kobiety i wojna, szkodliwe praktyki, brak pomocy rządowej dla ofiar przemocy wobec kobiet, bezkarna przemoc, HIVAIDS.

Powyższe zestawienie obejmuje statystyki z różnych części świata z lat 1997 - 2003 i jest dostępne pod adresem: http://www.kampania.amnesty.org.pl/dokument.php?doc_id=5.

CENTRUM PRAW KOBIET

2005

Przemoc w rodzinie a wymiar sprawiedliwości

2003

Kobiety w Polsce 2003

2001

Równość praw kobiet i mężczyzn. Ustawodawstwo Unii Europejskiej i Rady Europy. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

2000

Kobiety w Polsce w latach 90

INNE - ARTYKUŁY/PRZEGLĄDY/RAPORTY Z BADAŃ

Organizacje i instytucje pomagające ofiarom przemocy w rodzinie w Polsce (stan na sierpień 2006 roku) Raport ogólnopolski (za okres styczeń-sierpień 2006) z realizacji projektu Niebieska Sieć - Sieć liderów lokalnych organizacji na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej i Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. http://www.niebieskalinia.pl/spaw/docs/raport2006.pdf

Zjawisko przemocy w szkołach W marcu 2006 roku Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło na zlecenie dzienników regionalnych ogólnopolskie badanie socjologiczne na próbie uczniów, nauczycieli i rodziców.
Celem badania była wszechstronna diagnoza zjawiska przemocy w szkołach. Częściowe wyniki badania dostępne są na stronach kampanii społecznej dzienników regionalnych i funadacji grupy TP - "Szkoła bez przemocy": http://www.szkolabezprzemocy.pl/http://www.szkolabezprzemocy.pl/index.php?menu_id=56http://www.szkolabezprzemocy.pl/index.php?menu_id=57.

Koszty przemocy w rodzinie - raport z badań brytyjskich naukowców Tłumaczenie raportu z badań przeprowadzonych przez naukowców z Sylvia Walby (Universytet w Leeds) we wrześniu 2004 roku dostępne jest na stronie Centrum Praw Kobiet: http://www.partnerstwo.cpk.org.pl/index.php/otworz/strone/na/artykule/numer/48.

Zbiór raportów z badań nt. przemocy wobec dzieci - www.dzieckokrzywdzone.pl Na stronie pierwszego w Polsce portalu poświęconego problematyce krzywdzenia dzieci znaduje się obszerny zbiór raportów z badań do pobrania w postaci plików .pdf. Większość z tych badań została opublikowana na łamach kwartalnika "Dziecko krzywdzone". http://www.dzieckokrzywdzone.pl/badania.html

Przemoc wobec dzieci - przegląd badań Artykuł Sabiny nikodemskiej zamieszczony w nr 4/2000 dwumiesięcznika "Niebieska Linia". http://www.pismo.niebieskalinia.pl/index.php?id=215

Młodzież i przemoc - raport z badań Raport jest rezultatem analizy danych uzyskanych z wypowiedzi 1501 respondentów ze szkół średnich (w wieku 15 - 19 lat) pozostających pod patronatem UNESCO. Autorami opracowania z 1999 r. jest grupa badaczy skupiona w Zespole Badania Współczesnych Problemów Cywilizacji z Instytutu Nauk Społecznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. http://www.znak.com.pl/eurodialog/ed/przemoc/raport_mlodziez.html.po