WYRÓŻNIENIA "ZŁOTY TELEFON" 2009

Utworzono: 2009-10-30

Zespół Pogotowia „Niebieska Linia” IPZ już dziewiąty raz przyznał wyróżnienia „Złoty Telefon”.

„Złoty telefon” to wyróżnienie przyznawane osobom, które szczególnie przyczyniły się w ostatnim okresie do zmian społecznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub ze szczególnym zaangażowaniem stawały w obronie osób krzywdzonych. Pierwszy raz zostało przyznane w 1995 roku podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Przeciw Przemocy w Rodzinie. Do tej pory wyróżniono 15 instytucji i 86 osób.

Laureatami nagrody w 2009 roku są:

  1. Renata Berent-Mieszczanowicz (Wrocław, Warszawa)
  2. Izabela Jaruga-Nowacka (Warszawa)
  3. Marek Kolinski (Bydgoszcz)
  4. Joanna Piotrowska (Warszawa)
  5. Grażyna Pisarczyk (Kielce)
  6. Magdalena Radzewicz (Starogard Gdański)
  7. Dariusz Socha-Lewandowski (Rzeszów)

1. Renata Berent-Mieszczanowicz

Liderka społeczna, przewodnicząca Demokratycznej Unii Kobiet i Polskiego Lobby Kobiet w Warszawie i Wrocławiu. Członek zespołu ds. Regionalnej Strategii Rozwoju woj. dolnośląskiego, wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, wiceprezes Dolnośląskiego Związku Organizacji Pozarządowych. Od wielu lat zaangażowana w ruch na rzecz równouprawnienia kobiet i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Między innymi dzięki jej pracy Wrocław miał jedne z pierwszych w Polsce schroniska dla ofiar przemocy, i nadal jest liderem w działaniach edukacyjnych i pomocowych dla osób krzywdzonych.

2. Izabela Jaruga-Nowacka

Posłanka na Sejm RP IV, V i VI kadencji. W latach 2001-2004 pierwsza Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn. W trakcie swego urzędowania doprowadziła do przyjęcia Krajowego Programu Działań na Rzecz Kobiet, zainicjowała i doprowadziła do uchwalenia pierwszej polskiej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W Kodeksie Pracy wprowadziła przepisy chroniące przed dyskryminacją, m.in. przed mobbingiem. Dzisiaj jest inicjatorką poselskiego projektu nowelizacji, w którym zapisano możliwość izolacji sprawcy przemocy od ofiar już na etapie interwencji policyjnej. Chcemy wierzyć, że uda się jej jeszcze raz dobrze wpłynąć na stanowione przez polityków prawo. Za tę konsekwentną walkę otrzymuje dzisiaj Złoty Telefon.

3. aspirant sztabowy MAREK KOLINSKI

Policjant Wydziału Prewencji KWP w Bydgoszczy – od 2005 roku koordynator realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w kujawsko-pomorskich jednostkach Policji. Inicjator rozwiązań, które pozwoliły na uruchomienie statystyki dotyczącej interwencji podejmowanych przez Policję w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rozwiązań które zostały później wdrażane na terenie kraju. Autor wielu scenariuszy zajęć edukacyjnych z zakresu wiktymologii, edukacji prawnej i profilaktyki uzależnień dla młodzieży szkolnej, realizowanych przez kujawsko-pomorską Policję. Przewodniczący komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Dobrcz, społeczny kurator sądu rodzinnego w Bydgoszczy.

W samym tylko 2008 r. :

Komunikatywny, serdeczny, koleżeński, angażujący całego siebie do niesienia pomocy osobom doświadczającym przemocy domowej.

4. Joanna Piotrowska

Założycielka Fundacji „Feminoteka”, trenerka samoobrony i asertywności dla kobiet i dziewcząt WenDo; trenerka antydyskryminacyjna i genderowa, członkini Porozumienia Kobiet 8 Marca. Współautorka publikacji Polityka a płeć (Warszawa 2006) oraz raportu Polityka równości płci. Polska 2007. W 2009 roku Fundacja Feminoteka została partnerką ogólnopolskiej kampanii "AVON kontra przemoc". Kampania ma na celu przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet (fizycznej, psychicznej, seksualnej i ekonomicznej) w społecznościach lokalnych. Inicjatorka i współautorka wielu krytycznych raportów dotyczących działań na rzecz wyrównywania statusu kobiet w Polsce.

5. Grażyna Pisarczyk

Dyrektor Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach. Kierowany przez Nią zespół SOW pracuje indywidualnie i grupowo z ofiarami i świadkami przemocy domowej, zapewnia bezpieczne schronienie osobom doznającym przemocy domowej, prowadzi oddziaływania korekcyjno–edukacyjne wobec sprawców przemocy, prowadzi edukacyjne kampanie społeczne. W latach 2007 i 2008 zorganizowali w Kielcach dwie edycje kampanii ,,Biała wstążka”, która jest symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet. Grażyna Pisarczyk jest współtwórczynią gminnego program przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Kielcach, współpracuje ze wszystkimi lokalnymi sojusznikami osób doznających przemocy w rodzinie.

6. Magdalena Radzewicz

Pedagog i doradca zawodowy w poradni psychologiczno-pedagogicznej w Starogardzie Gdańskim, a także pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w tym mieście. Jej niekwestionowanym sukcesem w mieście było doprowadzenie w 2003 roku do utworzenia Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy, który jest swoistym połączeniem zespołu interdyscyplinarnego z zespołem ekspertów skupiającym specjalistów różnych specjalności w lokalnych działaniach na rzecz przeciwdziałania przemocy.

Pani Magda od dłuższego czasu zabiegała o stworzenie w swoim mieście placówki scalającej profesjonalną terapię, pomoc specjalistyczną dla dzieci i młodzieży i hostel. W tym celu inicjuje, od lat spotkania, dyskusje, lobbuje wśród lokalnych prominentów i działaczy organizacji potencjalnie zainteresowanych taką działalnością. Być może drobnym przyczynkiem do powołania takiej placówki stanie się utworzona właśnie Poradnia Kryzysowa. Jest fantastyczną osobą, która od lat z dużym taktem i dużą dozą obiektywizmu inspiruje działania związane z problematyką alkoholową i przeciwdziałaniem przemocy w Starogardzie Gdańskim.

7. Dariusz Socha-Lewandowski

Specjalista z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie. Współautor i koordynator realizacji w zakresie przeciwdziałania przemocy Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2007 – 2013. Od 2007 roku ogromnie zaangażowany w organizację szkoleń interdyscyplinarnych o tematyce związanej z przemocą dla pracowników różnych służb, uparcie dąży do przeszkolenia wszystkich grup zawodowych w każdym z podkarpackich powiatów. Propagator wiedzy na temat mechanizmów przemocowych oraz stanu realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej przez samorządy lokalne w mediach, a także również w podręcznikach akademickich.

Inf. wł.