RAPORT O ABORCJI W 2008 ROKU

Utworzono: 2009-11-09

W zeszłym roku zarejestrowano 499 zabiegów przerwania ciąży - wynika z rządowego sprawozdania z realizacji tzw. ustawy antyaborcyjnej, które we wtorek przyjęła Rada Ministrów.

Komunikat Kancelarii Prezesa Rady Ministrów:

Sprawozdanie zawiera szczegółowe informacje dotyczące kolejnego roku stosowania ustawy, która ma zapewnić kobietom, płodom i noworodkom optymalne warunki zdrowotne, sprzyjające podejmowaniu przez kobiety świadomej decyzji o posiadaniu potomstwa.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2008 r. zarejestrowano 414 499 urodzeń żywych, tj. o ponad 26 tys. więcej niż w 2007 r. Zarejestrowano 2 338 zgonów dzieci w wieku poniżej pierwszego roku życia, tj. o 16 więcej niż w 2007 r. Podtrzymany został trend malejącej umieralności niemowląt. Potwierdza to współczynnik wyrażający liczbę ich zgonów na 1000 urodzeń żywych, który w ub.r. wyniósł 5,6‰ (spadek o 0,4 pkt), a w 1990 r. wynosił 19,3 ‰. Jednocześnie 775 noworodków pozostawiono w szpitalach z powodów pozamedycznych (o 62 więcej niż w 2007 r.)

Narodowy Fundusz Zdrowia finansował procedury związane z opieką nad kobietą w ciąży w ramach leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) i profilaktycznych programów zdrowotnych. Z kolei z budżetu ministra zdrowia finansowane były programy polityki zdrowotnej państwa, istotne dla poprawy zdrowia kobiet i noworodków. Był to np. Program kompleksowej diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób płodu – jako element poprawy stanu zdrowia płodów i noworodków na lata 2006-2008; Program badań przesiewowych noworodków w Polsce na lata 2006-2008. Kobietom w ciąży i matkom samotnie wychowującym dzieci było udzielane wsparcie na podstawie ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Ze sprawozdania wynika, że zarejestrowano 499 zabiegów przerywania ciąży, tj. o 177 więcej niż w 2007 r. i o 159 więcej niż przed dwoma laty. 32 zabiegi wiązały się z zagrożeniem życia lub zdrowia kobiety, a 467 wynikało z badania prenatalnego wskazującego na duże prawdopodobieństwo ciężkiego nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Nie odnotowano żadnego przypadku przerwania ciąży wskazującego, że była on wynikiem czynu zabronionego.

W prokuraturach zarejestrowano 262 sprawy o przestępstwa dotyczące m.in.: przerwania ciąży z naruszeniem przepisów ustawy; przerwania lub doprowadzenia ciężarnej do przerwania ciąży w wyniku stosowania przemocy; spowodowania śmierci ciężarnej w następstwie przerwania ciąży; uszkodzenia ciała dziecka poczętego lub rozstroju zdrowia zagrażającego jego życiu.
Biuro Praw Pacjenta przy ministrze zdrowia zarejestrowało 67 spraw pisemnych i 204 rozmowy telefoniczne, które miały głównie charakter skarg na brak poszanowania godności i intymności pacjentek w trakcie prowadzenia ciąży i porodu.

Minister edukacji narodowej zapewnił szkołom warunki do realizacji wiedzy o życiu seksualnym człowieka, zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa oraz metodach i środkach świadomej prokreacji.

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów http://www.kprm.gov.pl/s.php?doc=2043, za www.feminoteka.pl