REALIZACJA PROTOKOŁU OPCYJNEGO DO KONWENCJI O PRAWACH DZIECKA -SPOSTRZEŻENIA KOŃCOWE ONZ

Utworzono: 2009-12-04

Komitet Praw Dziecka ONZ udostępnił spostrzeżenia końcowe dotyczące oceny raportu złożonego przez Polskę nt. realizacji Protokołu Opcyjnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii.

Raport podkreśla pozytywne strony realizacji Protokołu przez Polskę, zwraca także uwagę na obszary wymagające dalszej pracy. Zawiera szereg zaleceń, które mają zapewnić pełną realizację Protokołu, a przez to skuteczniej przeciwdziałać problemowi handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii.

Zalecenia zawarte w ocenie raportu to m.in.:

- Komitet zaleca, aby Państwo-Strona opracowało i wdrożyło spójną metodologię oraz kompleksowy i systemowy mechanizm zbierania danych, analizowania, monitorowania i oceny konsekwencji we wszystkich obszarach objętych Protokołem fakultatywnym. Mechanizm ten miałby obejmować dane zarówno o sprawcach, jak i o ofiarach handlu dziećmi, sprzedaży dzieci, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii. (…)

- Komitet zaleca, aby Państwo-Strona: zintensyfikowało swoje działania w zakresie rozpowszechniania i szkolenia, w tym w zakresie opracowywania materiałów szkoleniowych i kursów obejmujących wszystkie obszary Protokołu fakultatywnego, dla profesjonalistów, w tym funkcjonariuszy policji, prokuratorów, sędziów, personelu medycznego, mediów i innych zainteresowanych grup zawodowych, oraz spowodowało, że postanowienia Protokołu fakultatywnego staną się powszechnie znane opinii publicznej, w tym zwłaszcza dzieciom i ich rodzinom, poprzez między innymi włączenie postanowień Protokołu fakultatywnego do programów nauczania w szkołach na wszystkich poziomach systemu edukacji oraz poprzez organizowanie kampanii podnoszenia świadomości i szkoleń na temat ryzyka i szkodliwych skutków wszystkich przestępstw, o których mowa w Protokole fakultatywnym.

- Komitet wzywa Państwo-Stronę do pilnego wprowadzenia w polskim prawie karnym definicji „dziecięcej prostytucji” i „sprzedaży dzieci” oraz do zagwarantowania, że dzieci w wieku od 15 do 18 lat będą wyraźnie chronione przed dziecięcą pornografią i dziecięcą prostytucją. Komitet zachęca także Państwo-Stronę do podjęcia wszelkich starań w celu zagwarantowania sprawnego i skutecznego wdrożenia przepisów zapewniających ochronę dzieci przed dziecięcą pornografią, dziecięcą prostytucją i sprzedażą dzieci.    

Całość dokumentu dostępna jest tutaj (PDF).

Źródło: www.men.gov.pl, za www.dzieckokrzywdzone.pl