WARSZAWA-OCHOTA: KONKURS DOTACYJNY "PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I PRZEMOCY W RODZINIE"

Utworzono: 2009-12-29

Zarząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w latach 2010 - 2012. Oferty można składać do 18 stycznia 2010.

Zadanie objęte konkursem:
Wspieranie działań pedagogicznych i streetworkingu na rzecz młodzieży zagrożonej demoralizacją.
 
Adresaci:
Dzieci i młodzież w wieku 9 - 17 lat z terenu z terenu m.st. Warszawy, głównie z terenu dzielnicy Ochota.

Termin realizacji:
luty 2010 r. - grudzień 2012 r.

Dofinansowanie nie może przekraczać 90% całkowitych kosztów zadania.

Środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na: wydatki inwestycyjne (w tym zakup sprzętu powyżej kwoty 3,5 tys. zł), zakup gruntów, działalność gospodarczą oraz działalność polityczną i religijną.

Formularz oferty wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej www.um.warszawa.pl/ngo.

Oferty należy składać do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, ul. Słupecka 2a w nieprzekraczalnym terminie do 18.01.2010 roku do godz. 15.00 (decyduje data wpływu ) lub przesyłać na adres: Urząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy - ul. Grójecka 29, 02-030 Warszawa (decyduje data wpływu do kancelarii).

Oferta, która wpłynie po ww. terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs.

Źródło: www.ngo.pl