Jak wyglądają prace nad uruchomieniem telefonu dla ofiar przemocy ze względu na płeć i przemocy domowej? Pytanie RPO do MRPiPS

Utworzono: 2016-11-15

Rzecznik Praw Obywatelskich wielokrotnie zwracał uwagę na potrzebę zwiększenia ochrony osób doświadczających przemocy domowej, m.in. poprzez uruchomienie ogólnokrajowego, całodobowego, bezpłatnego telefonu zaufania dla kobiet - ofiar przemocy ze względu na płeć i ofiar przemocy domowej.

W odpowiedzi udzielonej na wystąpienia RPO, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformował o uwzględnieniu zadania utworzenia takiego telefonu w Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 i planach jego uruchomienia począwszy od 2017 roku.

Obowiązek ustanowienia telefonu zaufania udzielającego porad w sprawie wszystkich form przemocy, z zachowaniem poufności lub anonimowości osób dzwoniących, nakłada na Polskę art. 24 Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Rzecznik zwracał też uwagę na przeszkolenie osób obsługujących taką infolinię z zakresu specyficznych potrzeb kobiet z niepełnosprawnościami, kobiet starszych czy migrantek, a także dostosowania telefonu do obsługi kobiet głuchych, np. poprzez zapewnienie wideotłumacza polskiego języka migowego i systemu językowo-migowego.

W związku z tym Rzecznik zwrócił się z prośbą do Minister o poinformowanie o stanie prac nad uruchomieniem telefonu dla ofiar przemocy ze względu na płeć i przemocy domowej oraz o działaniach podjętych w celu jego dostosowania do szczególnych potrzeb kobiet starszych, kobiet z niepełnosprawnościami i migrantek.

Źródło: www.rpo.gov.pl

Do pobrania:
Adres URL:OpisRozmiar
Dostęp do URL (https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Wyst%C4%85pienie%20do%20Minister%20Rodziny%2C%20Pracy%20i%20Polityki%20Spo%C5%82ecznej%20w%20sprawie%20uruchomienia%20telefonu%20zaufania%20dla%20os%C3%B3b%20dotkni%C4%99tych%20przemoc%C4%85%20domow%C4%85.pdf)Wystąpienie RPOWystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie uruchomienia telefonu zaufania dla osób dotkniętych przemocą domową0.1 Kb