RPO: Ofiary przemocy domowej powinny korzystać z pomocy mieszkaniowej na szczególnych zasadach

Utworzono: 2016-11-15

Rzecznik zwrócił uwagę na niewystarczającą ochronę prawną ofiar przemocy domowej. W ratyfikowanej przez Polskę Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule 11 maja 2011 r. w art. 19 zapisano, że strony przyjmą konieczne środki ustawodawcze lub inne środki zapewniające ofiarom dostęp do usług ułatwiających im przezwyciężenie skutków doznanej przemocy. Środki te powinny obejmować poradnictwo prawne i psychologiczne, wsparcie finansowe, edukację, szkolenia, pomoc w znalezieniu zatrudnienia, a także pomoc mieszkaniową.

Konwencja zakłada też, że strony przyjmą konieczne środki ustawodawcze umożliwiające nakazanie sprawcy przemocy domowej opuszczenie miejsca zamieszkania ofiary lub osoby zagrożonej oraz zakazanie kontaktowania się z nią.

Z kolei stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, osobie dotkniętej przemocą w rodzinie udziela się bezpłatnej pomocy, w szczególności w formie zapewnienia jej pomocy w uzyskaniu mieszkania.

Niestety mimo tych uregulowań prawnych sytuacja ofiar przemocy domowej wymaga zdaniem Rzecznika dalszych działań.
[...]

Więcej: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/ofiary-przemocy-domowej-powinny-korzystac-z-pomocy-mieszkaniowej-na-szczegolnych-zasadach

Źródło: www.rpo.gov.pl

Do pobrania:
Adres URL:OpisRozmiar
Dostęp do URL (https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Do%20MIB%20w%20sprawie%20problem%C3%B3w%20mieszkaniowych%20os%C3%B3b%20dotkni%C4%99tych%20przemoc%C4%85%20domow%C4%85.pdf)Wystąpienie RPODo MIB w sprawie problemów mieszkaniowych osób dotkniętych przemocą domową0.1 Kb