Wytyczne Prokuratora Generalnego dotyczące spraw z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Kategoria: Ogólnokrajowe
Utworzono: 2014-03-10
Administrator NL

Prokurator Generalny Andrzej Seremet wydał wytyczne dotyczące zasad postępowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Przedmiotowe wytyczne zostały oparte m.in. o Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiająca normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz Konwencję Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej podpisaną w dniu 18 grudnia 2012 r.

Prokurator Generalny zobowiązał w nich prokuratorów do udzielania pokrzywdzonym w sprawach dotyczących przestępstw związanych z przemocą w rodzinie, szczegółowych informacji i pouczeń: dotyczących ich uprawnień  wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a także dotyczących wszelkich form pomocy udzielanej osobom pokrzywdzonym, realizowanych w ramach gminnych i powiatowych systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Nadto prokuratorzy zostali zobowiązani do niezwłocznego reagowania na wszelkie przejawy użycia gróźb lub przemocy wobec świadków oraz pokrzywdzonych w sprawach związanych z przemocą w rodzinie. W takich przypadkach prokuratorzy będą konsekwentnie podejmować czynności mające na celu wyjaśnienie tych okoliczności, zaś w razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa wszczynać stosowne postępowania karne.

Niezależnie od tego w każdym przypadku uzyskania informacji, iż skazany za przestępstwo z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej, mieszkającej wspólnie ze sprawcą w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, ponownie używając przemocy lub groźby bezprawnej względem tych osób, prokuratorzy będą składać do sądu wnioski o zarządzenie wykonania kary.

Jednocześnie w przypadku ustalenia w toku prowadzonego postępowania przygotowawczego istnienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku przemocą w rodzinie, prokuratorzy niezwłocznie będą informować właściwego pracownika socjalnego w celu uruchomienia procedury związanej z umieszczeniem dziecka u innej osoby najbliższej, rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczej.

Prokuratorzy także we wszystkich sprawach o przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub w okolicznościach, które mogą świadczyć o demoralizacji lub gorszącym wpływie na niego, zawiadamiać będą sąd rodzinny w celu rozważenia podjęcia środków przewidzianych w przepisach o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

W wytycznych Prokurator Generalny nakazał także aby przesłuchanie pokrzywdzonego przestępstwem związanym z przemocą w rodzinie - w miarę możliwości przeprowadzane było tylko jeden raz i aby czynność tą w najpoważniejszych sprawach przeprowadzał osobiście prokurator.

Jednocześnie Prokurator Generalny  polecił aby postępowania karne z zakresu przestępstw związanych z przemocą w rodzinie były prowadzone lub nadzorowane przez prokuratorów o odpowiednim doświadczeniu zawodowym, specjalizujących się w powyższej problematyce.

Wytyczne weszły w życie z dniem podpisania, tj. 18 grudnia 2013 r.

Źródło: http://www.pg.gov.pl

Do pobrania:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (wytyczne_pg_2013.pdf)Wytyczne Prokuratora GeneralnegoWytyczne z dn. 18.12.2013 r. dotyczące zasad postępowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie916 Kb