Rada Powiatu w Oławie przyjęła „Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017 – 2020”

Kategoria: Akcje, konferencje, kampanie
Utworzono: 2017-08-21
Centrum Informacji NL

Rada Powiatu w Oławie przyjęła „Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017 – 2020”. Realizacja programu, za którą odpowiedzialne jest Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie, ma być jednym ze środków zmniejszania skali zjawiska.

Z danych oławskiej policji wynika, że średnio rocznie funkcjonariusze interweniują ponad 300 razy rocznie. W ostatnich latach trzykrotnie wzrosła liczba bitych kobiet, bo to one najczęściej są ofiarami (potem dzieci, osoby starsze i niepełnosprawne). Sprawcami przemocy są niemal wyłącznie mężczyźni, będący pod wpływem alkoholu. W latach 2012 – 2015 ich liczba wzrosła czterokrotnie i wynosi 57 osób. Przez ostatnie pięć lat wzrosła również liczba prowadzonych Niebieskich Kart. Z danych ośrodków pomocy społecznej w powiecie oławskim wynika, że oficjalnie w dokumentach szacuje się, że około 100 rodzin jest dotkniętych przemocą domową. W 2016 roku prowadzono 154 Niebieskie Karty.

Co roku oławski Sąd Rejonowy skazuje około 30 osób za znęcanie się nad członkami rodziny. Sprawy kończą się najczęściej wyrokami pozbawienia wolności, choć w 2016 wobec co czwartego skazanego zastosowano grzywnę. Rzadko stosuje się nakaz poddania się oddziaływaniom korekcyjno-edukacyjnym – taki program prowadzi Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie (3 osoby w 2016 roku), sąd jeszcze rzadziej kieruje skazanych na leczenie odwykowe (w ubiegłym roku nie było takiego postanowienia).

„Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie” ma zwiększyć skuteczność przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ograniczenie tego zjawiska w powiecie oławskim. Podniesienie świadomości mieszkańców, poprawienie dostępu do instytucji pomocowych, diagnozowanie i monitorowanie zjawiska oraz podniesienie kompetencji specjalistów - to główne założenia w tutejszej walce z przemocą domową.