By rozpoznać alkoholizm, wystarczy zadać dwa proste pytania

Kategoria: Badania i raporty
Utworzono: 2014-07-10
Administrator NL

Pro­ste ba­da­nie po­le­ga­ją­ce na za­da­niu tylko dwóch pytań może z po­wo­dze­niem za­stą­pić ob­szer­ne kwe­stio­na­riu­sze i sze­reg wy­wia­dów śro­do­wi­sko­wych i z 87 proc. do­kład­no­ścią okre­ślić, czy pa­cjent jest lub ma duże szan­se stać się al­ko­ho­li­kiem. Jakie to py­ta­nia?

1. Jak często pijesz sześć lub więcej drinków w ramach jednej okazji?

2. Czy w ciągu ostatniego roku, wskutek picia alkoholu lub przyjmowania leków bądź narkotyków, wydarzyło się coś, czego żałujesz?

Dzię­ki in­ter­pre­ta­cji od­po­wie­dzi na te py­ta­nia le­karz ro­dzin­ny (bo to on po­wi­nien je zadać) może stwier­dzić, czy pa­cjent cier­pi na ukry­ty al­ko­ho­lizm lub ma do niego pre­dys­po­zy­cje.

Bry­tyj­scy na­ukow­cy z Uni­wer­sy­te­tu w Le­ice­ster prze­ana­li­zo­wa­li 17 wcze­śniej­szych badań nad al­ko­ho­li­zmem, które łącz­nie obej­mo­wa­ły 5 464 osoby. Spo­śród wszyst­kich pytań w an­kie­tach wy­se­lek­cjo­no­wa­no te, na które od­po­wie­dzi były cha­rak­te­ry­stycz­ne dla al­ko­ho­li­ków.

Dwa z nich wy­star­cza­ły, aby zi­den­ty­fi­ko­wać pro­blem al­ko­ho­lo­wy z do­kład­no­ścią 87,2 proc. Za­da­nie ko­lej­nych czte­rech pod­no­si­ło sku­tecz­ność ba­da­nia do 90,9 proc. Czte­ry py­ta­nia do­pre­cy­zo­wu­ją­ce za­czerp­nię­to z kwe­stio­na­riu­sza CAGE, uży­wa­ne­go do ana­li­zy skłon­no­ści do al­ko­ho­lu od 1984 r.

Źró­dło: Huf­fing­ton Post / New­swe­ek, za www.onet.pl