Polacy piją coraz więcej - niepokojący raport Ministerstwa Zdrowia

Kategoria: Badania i raporty
Utworzono: 2014-10-23
Administrator NL

Polacy piją coraz więcej. Wg sprawozdania Ministerstwa Zdrowia z polityki antyalkoholowej za 2013 r., na głowę statystycznego Polaka przypadło prawie 10 litrów (9,7 l) czystego spirytusu (z tego ponad połowa zawarta była w piwie). To najwyższy poziom spożycia alkoholu od lat (mniej piliśmy nawet w czasach PRL). Dane z raportu Ministerstwa Zdrowia przedstawiła "Rzeczpospolita".

Do najważniejszych przyczyn wzrostu konsumpcji alkoholu Ministerstwo Zdrowia zalicza:

• coraz więk­szą do­stęp­ność eko­no­micz­ną al­ko­ho­lu (w 2013 r. za śred­nią pen­sję można było kupić ponad 1200 bu­te­lek piwa, o 155 sztuk wię­cej niż w 2010 r.),

• wy­jąt­ko­wo duże za­gęsz­cze­nie punk­tów sprze­da­ży al­ko­ho­lu,

• agre­syw­ne kam­pa­nie pro­mo­cyj­ne piwa,

• na wy­so­kie spo­ży­cie al­ko­ho­lu mogła mieć wpływ rów­nież za­po­wiedź pod­wyż­ki ak­cy­zy na sty­czeń 2014 r.

Wg sta­ty­styk WHO pod wzglę­dem ilo­ści wy­pi­ja­ne­go w Eu­ro­pie al­ko­ho­lu, Po­la­cy zaj­mu­ją miej­sce w dru­giej dzie­siąt­ce. Jak wy­li­cza Rzecz­po­spo­li­ta, wię­cej od nas piją m.​in. Wę­grzy, Czesi i Bia­ło­ru­si­ni. Jed­no­cze­śnie Pol­ska na­le­ży do nie­wie­lu państw, w któ­rych wciąż pro­gno­zu­je się wzrost spo­ży­cia na­po­jów al­ko­ho­lo­wych.

Kon­se­kwen­cje upodo­ba­nia Po­la­ków do al­ko­ho­lu są po­waż­ne: cho­ro­by wą­tro­by (w 2012 r. z ich po­wo­du zmar­ło ponad 7 tys. osób), wy­pad­ki dro­go­we spo­wo­do­wa­ne przez nie­trzeź­wych (w 2013 r. od­no­to­wa­no ich ok. 3 tys.), prze­moc w ro­dzi­nie – to tylko nie­któ­re przy­kła­dy.

Jak walczyć z rosnącą konsumpcją alkoholu? Zdaniem Kazimierza Jaworskiego, senatora działającego na rzecz zmniejszenia spożycia alkoholu, należy podwyższyć ceny, a także zmniejszyć liczbę punktów sprzedaży i nałożyć ograniczenia na reklamy piwa.

Źródło: www.onet.pl