Algorytmy działania w przypadkach przemocy w rodzinie

Kategoria: Projekty
Administrator NL

Projekt. „Algorytmy działania w przypadkach przemocy w rodzinie" ma na celu opracowanie i pilotaż narzędzia wskazującego algorytm postępowania w przypadkach przemocy w rodzinie. Projekt skierowany jest do pracowników ochrony zdrowia oraz oświaty i potrwa od kwietnia 2014 r. do czerwca 2015 r.

Opracowywane w ramach prowadzonych działań narzędzie obejmie dwa rodzaje sytuacji – przemoc wobec osoby dorosłej oraz wobec dzieci. Będzie się składać z kwestionariusza do diagnozowania eskalacji przemocy oraz algorytmu postępowania interwencyjnego (adekwatnego do poziomu zdiagnozowanego ryzyka).
Pozwoli to zwiększyć liczbę skutecznych interwencji w przypadkach przemocy w rodzinie podejmowanych przez przedstawicieli dwóch sektorów, które dotychczas najrzadziej włączały się w działania na rzecz rozpoznawania i zatrzymywania przemocy domowej.

Projekt realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Przewidujemy, że stosowanie narzędzia ułatwi pracownikom ochrony zdrowia i oświaty podejmowanie właściwych decyzji odnośnie sposobu postępowania wobec dziecka, jak i dorosłej ofiary przemocy w rodzinie. W konsekwencji przyczyni się to do zapewnienia skuteczniejszej pomocy i bezpieczeństwa tym osobom. Zgodnie bowiem z definicją "algorytm ma przeprowadzić system z pewnego stanu początkowego do pożądanego stanu końcowego".

Dodatkowym argumentem jest fakt, że stworzenie i wdrożenie narzędzia do szacowania ryzyka przemocy wobec kobiet i dzieci jest wymogiem Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (Polska podpisała ją 18 grudnia 2012 r., ratyfikacja jest spodziewana w 2014 roku).

Zakres projektu

1. Przeprowadzenie 4 grup fokusowych

Celem badania będzie rozpoznanie potrzeb przedstawicieli oświaty i ochrony zdrowia związanych z usprawnieniem systemu przeciwdziałania przemocy oraz opracowanie kwestionariusza diagnostycznego i algorytmu działania. Badanie pozwoli na pozyskanie opinii przedstawicieli obu grup zawodowych.

2. Opracowanie kwestionariuszy szacowania ryzyka zagrożenia przemocą w rodzinie oraz algorytmów postępowania pracownika oświaty i ochrony zdrowia

Zespół ekspertów złożonych z przedstawicieli wskazanych grup zawodowych oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z naszej organizacji oraz innych organizacji i podmiotów pracujących w tym obszarze, opracuje kwestionariusz i algorytmy/procedury postępowania.

3. Pilotaż algorytmów postępowania i kwestionariuszy do szacowania zagrożenia przemocą

Pilotaż pozwoli na sprawdzenie przydatności zawartych w kwestionariuszu pytań i kafeterii możliwych odpowiedzi pod kątem ich czytelności dla badanych, trafności odpowiedzi czy też pod względem liczby pytań, na które respondenci nie udzielili odpowiedzi. Działanie to pozwoli przetestować poprawność tych narzędzi oraz wykluczyć ewentualne błędy. Pilotaż będzie trwał 6 miesięcy.

5. Opracowanie wniosków z pilotażu

6. Konferencja podsumowująca pilotaż

Podczas konferencji przedstawimy niezbędne rekomendacje do wdrożenia algorytmów i kwestionariuszy działania. Narzędzia wraz z opisem metodyki stosowania zostaną upowszechnione wśród pracowników oświaty i ochrony zdrowia poprzez publikację w prasie branżowej oraz serwisy internetowe.

7. Upowszechnianie opracowanych narzędzi i rezultatów ich stosowania


Zapraszamy na stronę internetową projektu: www.niebieskalinia.pl/algorytmy

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.