Artykuł wstępny (Niebieska Linia nr 2 / 2009)

Renata Durda

Drogie Czytelniczki i Drodzy Czytelnicy

W Sejmie RP trwają prace nad nowelizacją ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Dzięki osobistemu zaangażowaniu premiera Donalda Tuska tempo prac nad nowelizacją jest, jak na polskie warunki, dosyć szybkie. Mam nadzieję, że uda się je utrzymać do ostatniego głosowania. Środowiska osób związanych z tą problematyką niecierpliwie spoglądają w stronę Sejmu.
Mamy też nadzieję, że w pracach specjalnej podkomisji powołanej do tej nowelizacji (podkomisja ukonstytuowała się 2 kwietnia, przewodniczącą została poseł Magdalena Kochan z PO), zostaną uwzględnione poprawki i propozycje zgłaszane przez organizacje pozarządowe i w trakcie pierwszego czytania w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (5 marca br.), i w trakcie wysłuchania publicznego 31 marca br. Losy nowelizacji możecie Państwo śledzić na stronie www.sejm.gov.pl ? druk sejmowy numer 1698.

Jednocześnie prace nad rządowym projektem spowodowały nadanie toku wcześniejszemu poselskiemu projektowi (z maja 2008 roku) zmiany ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zgłaszanemu przez Klub Lewicy Demokratycznej i poseł Izabelę Jarugę-Nowacką (numer druku sejmowego 1789). Projekt ten dotyczy zapewnienia bezpieczeństwa ofiarom przemocy w rodzinie poprzez izolację sprawców przemocy od osób poszkodowanych, wzmocnienia roli policji, włączenia w system zapobiegania przemocy w rodzinie sądów rodzinnych oraz powołania Komitetu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - organu doradczo-monitorującego przy ministrze do spraw pracy i zabezpieczenia społecznego. W trakcie prac Komisji Polityki Społecznej i Rodziny podjęto decyzję, aby druki te rozpatrywać łącznie, wykorzystując i integrując najlepsze proponowane rozwiązania.

Jednocześnie w Sejmie toczą się prace nad dwoma innymi aktami prawnymi równie istotnymi z punktu widzenia osób zajmujących się problematyką przemocy interpersonalnej. Druk 1394 zawiera rządowy projekt zmian w kodeksie karnym, kodeksie postępowania karnego i kodeksie karnym wykonawczym. Zawiera on zapisy dotyczące nieletnich sprawców niektórych przestępstw (w tym na tle seksualnym), propozycje podniesienia efektywności oddziaływania za pomocą kary ograniczenia wolności oraz usprawnienie etapu wykonywania tej kary, zwiększenie możliwości stosowania warunkowego przedterminowego zwolnienia, wprowadzenie rozwiązań zwiększających uprawnienia pokrzywdzonego oraz zakres ochrony jego interesów w toku postępowania karnego, a także wprowadzenie nowych typów czynów do rozdziału XXV kodeksu karnego, kryminalizujących zachowania godzące w sferę wolności seksualnej oraz obyczajności, nieobjęte penalizacją na mocy obowiązującego stanu prawnego.

Drugi wart naszej uwagi druk ma numer 1856 i jest poselskim projektem zmian w kodeksie postępowania cywilnego poprzez wprowadzenie przepisów dotyczących egzekwowania przez sądy, w sposób zgodny ze swoimi wcześniejszymi orzeczeniami, kontaktu obojga rodziców z dzieckiem, np. w przypadku orzeczenia rozwodu.

Dużo zmian się szykuje. Pozostaje czekać z nadzieją na pozytywne zakończenie prac poselskich. Bo, że zmiany są potrzebne, przeczytacie Państwo także w tym numerze "Niebieskiej Linii".

Życzę interesującej lektury
Renata Durda

PS. Dziękujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli na naszą prośbę z poprzedniego numeru o wypełnienie ankiet ewaluacyjnych. Dostaliśmy duży zastrzyk energii i pomysłów na dalsze działania. Wkrótce dotrą do Państwa obiecane nagrody!

kwiecień/maj 2009 rok