Spis treści rocznika 2013

Nr 6/89/2013

nl okladka 5 88 2013

Od Redaktor Naczelnej

NA ZDROWIE

 

Grażyna Pisarczyk

Superwizja – krok w stronę profesjonalizmu

Katarzyna Łukowska

Lekarzu – reaguj na przemoc!

Karolina Więckiewicz

Prawa reprodukcyjne a przemoc wobec kobiet

PRAWO

 

Agnieszka Olszewska

Obrona konieczna i przekroczenie jej granic

 
Marzena Kordaczuk-Wąs

Algorytmy i kwestionariusze dla policjantów.

Szacowanie ryzyka zagrożenia życia i zdrowia osób dotkniętych przemocą w rodzinie

RODZINA, ACH RODZINA...
Tomasz Głowik

„RODZINA" w zakładzie karnym.

Program dla sprawców przemocy w rodzinie w izolacji więziennej

Agnieszka Paczkowska

Dziecko doświadczające przemocy – konsekwencje, mechanizmy, terapia

 
Agnieszka Sikora

Matki–nastolatki na marginesie

 
Magdalena Goetz

Dostrzec niewidoczne – problem przemocy na wsi

 
Listy nadziei

Wolność bez ceny

KĄCIK RZECZNIKA PRAW DZIECKA
Beata Sobocińska

Empatia i profesjonalizm – antidotum na przemoc

 

Nr 5/88/2013

nl okladka 5 88 2013

Od Redaktor Naczelnej

WSPÓŁPRACA INTERDYSCYPLINARNA

 

Renata Durda

My, przewodniczący zespołów interdyscyplinarnych

Katarzyna Łukowska

Postawy i kompetencje grup roboczych

Wnioski z badań własnych – część II

Agata Susek-Kaczyńska

Przemoc seksualna w związkach małżeńskich

Nadinterpretacja badaczy czy przemilczane fakty?
Sebastian Lizińczyk

Efektywniejsi razem

Współpraca służby więziennej z zespołami interdyscyplinarnymi

Łukasz Anders

Niewykorzystany potencjał

 
Jarosław Paralusz

Zatrute życie

Zjawisko stalkingu z perspektywy ofiary prześladowania

SPRAWCY i OFIARY; MĘŻCZYŹNI i KOBIETY
Maria M. Pawłowska

Przemoc wobec kobiet jak epidemia

Agnieszka Kilińska-Pękacz

I chroń nas ode złego...

 
Sebastian Lizińczyk

W lustrze iluzji

 
Magdalena Goetz

Przemoc symboliczna

 
Ewa

List nadziei

KĄCIK RZECZNIKA PRAW DZIECKA
Monika Czyżewska

Strach podcina dziecięce skrzydła

Nr 4/87/2013

 
nl okladka4 87 2013

Od Redaktor Naczelnej

PRZEMOC SEKSUALNA

 

Zofia Nawrocka

Powstanie Ofiar

Trauma jako potencjalne źródło sprawstwa przemocy

Anna Nowak, Małgorzata Pietrucha-Hassan

Zaleczyć czy wyleczyć?

Oddziaływania korekcyjne wobecsprawców przemocy seksualnej

Agata Susek-Kaczyńska

Przemoc seksualna w związkach małżeńskich

Nadinterpretacja badaczy czy przemilczane fakty?

W KALEJDOSKOPIE POMOCY

 

Jarosław Paralusz

Urojona bliskość

Edyta Naja-Pasek

Agresor w mundurze

Psychologiczne uwarunkowania stalkingu z perspektywy prześladowcy

Michał Lewoc

Temida a przemoc w rodzinie 2012

Działanie prokuratury oraz orzecznictwo sądów powszechnych

Sylwia Bedyńska, Katarzyna Łukowska

Postawy i kompetencje grup roboczych

Wnioski z badań własnych

Michał Trojan

Iluzja zawodowego komfortu

Joanna Cichla

Koło ratunkowe w kryzysie

Maria M. Pawłowska

Dobre praktyki w zakresie zwalczania przemocy

NASZE DZIECI I NASTOLATKI

 

Monika Czyżewska

Wychowywanie bez strachu

Magdalena Goetz

Wiktymizacja nastolatków w Polsce

KĄCIK RZECZNIKA PRAW DZIECKA

 

BRPD

Obojętność jak choroba

Nr 3/86/2013

 
2013-03 86

Od Redaktor Naczelnej

Małgorzata Sieczkowska

Budzenie tygrysa

Trauma jako potencjalne źródło sprawstwa przemocy

Renata Durda

Kiedy świat jest czarno-biały

Z Markiem Prejznerem rozmawia Renata Durda

Krzysztofa Krowiranda

Najważniejsza jest uważność

Z absolwentem programu prowadzonego w modelu Duluth rozmawia Krzysztofa Krowiranda

Anna Nowak, Małgorzata Pietrucha-Hassan

Temat tabu – przemoc seksualna

Edyta Naja-Pasek

Agresor w mundurze

Agnieszka Rusińska

Wyzwanie, przygoda, obietnica

Superwizja w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Kamila Zimoń

Bierna strona państwa

Brak reakcji na przemoc jako naruszenie praw człowieka

Sylwia Spurek

Valiuliene przeciwko Litwie

Sławomir R. Buczma

Nowa dyrektywa – nowe prawa ofiar przestępstw w EU

Agnieszka Olszewska

Pytania w sprawie Niebieskich Kart

Grzegorz Wrona

Ile kosztuje uczciwość małżeńska?

Paulina Olejniczak

Niewidoczne narzędzie przemocy

Nr 2/85/2013

 

ZAGRANICA

 

Małgorzata Kwietniewska

Unia Europejska wobec przemocy domowej

Od ponad 20 lat Unia Europejska podejmuje liczne działania o charakterze edukacyjnym, informacyjnym i pomocowym, inspiruje i finansuje programy działania, diagnozuje skalę i obszary przemocy, formułuje priorytety i stymuluje aktywność państw członkowskich we wszystkich dziedzinach występowania przemocy uwarunkowanej płcią, wiekiem i innymi czynnikami różnicującymi status jednostki.

Agata Benda

Program Daphne – europejski parasol ochrony przed przemocą

Program Daphne jest jednym z głównych narzędzi Unii Europejskiej, służącym walce z szeroko rozumianą przemocą ze względu na płeć. Jego celem jest wspieranie ochrony dzieci, młodzieży i kobiet przed wszystkimi formami przemocy oraz osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony zdrowia, dobrobytu i spójności społecznej.

Magdalena Pietruszka-Pandey

Przemoc wobec kobiet w Azji

Z wielokulturowego raportu WHO dotyczącego przemocy wobec kobiet w 10 krajach azjatyckich wynika, że do bycia ofiarą przemocy psychicznej, upokarzania i zastraszania w ciągu roku od badania przyznało się 20−75% kobiet. Ponad połowa ofiar przemocy fizycznej (między 55–95%) przyznała, że nigdy nie szukała pomocy instytucjonalnej. Kobiety doświadczają przemocy, która jest kulturowo akceptowana, a wręcz usankcjonowana i przez to niezwykle trudna do zdiagnozowania i udzielenia pomocy.

Ewa Górecka

Przemoc motywowana honorem

Zbrodnie honorowe są częścią systemu przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet na całym świecie. Niepokojące wyniki badań dowodzą, że nie tylko w krajach o dominującej religii muzułmańskiej prawo stanowi rodzina. Mąż, w imię obrony honoru swego i rodziny, ma prawo wymierzyć karę małżonce za cudzołóstwo. A ponieważ, gdy idzie o honor trudno o obiektywizm – najczęściej jest to najwyższy wymiar kary.

Victoria Pantyley

Roman Lozynskyy

Stary problem nowej Ukrainy

Badania dowodzą, że około 70% kobiet na Ukrainie cierpi z powodu różnych form przemocy w rodzinie, około 35% osób w wieku do 18 lat cierpi z powodu okrutnego traktowania. Ponad połowa wszystkich gwałtów i około 1/3 zabójstw i przestępstw z ciężkimi obrażeniami ciała ma miejsce w rodzinie. Tymczasem wzrastające bezrobocie, kryzys ekonomiczny, niechęć policji, brak ośrodków pomocy i prawodawstwa chroniącego prawa ofiar powoduje eskalację zjawiska przemocy domowej na Ukrainie.

Monika Ksieniewicz

Siła amerykańskich kobiet

„Nieważne kim jesteś i jak zacząłeś, możesz mieć lepsze życie dla siebie i swojej rodziny, pod warunkiem oczywiście, że jesteś gotów na to zapracować” – postulat o równości i dostępie wszystkich do szans związanych z edukacją, równością płacową, do nauki i awansu zawodowego bez względu na pochodzenie, płeć czy orientację seksualną. W USA widać już zmiany na lepsze, a w Polsce?

Ryszard Romaniuk

Przemoc seksualna w wojsku

Wojsko posługuje się bardzo konserwatywnym ideałem męskiej kultury, gdzie płeć i orientacja seksualna jest czynnikiem wpływającym na nasilenie zjawiska przemocy seksualnej. Badania pokazują, że kobieta walcząca w armii sojuszników w Iraku miała statystycznie większe szanse być zgwałconą przez towarzyszy broni niż zginąć z rąk wroga na polu walki.

Maria M. Pawłowska

SARA i MARAC nowoczesne protokoły

18 grudnia 2012 roku Rada Ministrów jednogłośnie zdecydowała o przystąpieniu Polski do Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet oraz przemocy domowej. Jest to pierwszy krok na długiej drodze do jej ratyfikacji. Jednym z elementów potrzebnych do jej ratyfikowania jest kompleksowa ochrona i pomoc ofiarom przemocy domowej. Protokoły SARA i MARAC – stosowane na całym świecie – są świetnym przykładem kierunku, w którym Polska powinna podążać w tym zakresie.

POLSKA

 

Katarzyna Łukowska

Motywować czy zmuszać? Fakty i mity wokół procedury zobowiązania do leczenia odwykowego

Wokół procedury zobowiązania do leczenia odwykowego1 narosło wiele mitów, które z jednej strony utrudniają jej prawidłowe stosowanie, a z drugiej dają złudne nadzieje rodzinom osób uzależnionych. Im silniejsze naciski służb społecznych, by osoby uzależnione, często również sprawcy przemocy, zdecydowali się na diametralne zmiany w swoim życiu, tym większy opór z ich strony. Czy istnieje zatem dobre wyjście z tej sytuacji?

Agnieszka Czapczyńska

Ja, Ty, Ona – program wsparcia dla kobiet

Trudno jest w pojedynkę zatrzymać przemoc, dlatego też niezbędny jest system prawny i pomocowy dbający o bezpieczeństwo osób doznających pomocy i penalizujący zachowania sprawców. Równie trudno jest w pojedynkę zatrzymać przemoc wewnętrzną, opartą na systemie krzywdzących przekonań i nawykowych zachowań, które są konsekwencją doznanych nadużyć. Dla bezpiecznego przejścia przez tę fazę zdrowienia niezbędna jest wspierająca, akceptująca i mądra obecność innych.

 

 

KĄCIK RZECZNIKA PRAW DZIECKA

 

 

Międzynarodowe uprowadzenia i porwania dzieci

Nie wszyscy rodzice mają świadomość, że w przypadku bezprawnego wywiezienia dziecka za granicę, mają możliwość ubiegania się o swoje prawa jako prawni opiekunowie na podstawie postanowień konwencji haskiej i zwrócenia się o pomoc do Rzecznika Praw Dziecka. Instytucja Rzecznika została ustanowiona po to, by chronić prawa dzieci i bronić je przed wszelkiego rodzaju przemocą, wykorzystaniem i zaniedbaniem.

LEKTURY

 

Bartłomiej Majchrzak

Świat, w którym człowiek jest towarem

Antonio Salas, Handlowałem kobietami, tłum.: Teresa Tomczyńska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012. Na świecie sprzedaje się rocznie 2 miliony ludzi. 200 tysięcy z nich to kobiety przeznaczone na do domów publicznych. W tej liczbie jest 15 tysięcy Polek.

Nr 1/84/2013

 
 
nl okladka 1/84/2013

Od Redaktor Naczelnej

SŁUŻBY MUNDUROWE

 

Magdalena Pietruszka-Pandey

Przemoc w rodzinach służbmundurowych – sytuacja w Polsce
i na świecie

Kamila Zimoń

Genderowe lustro w Policji

Marzena Kordaczuk-Wąs

MOC – tak, PRZEMOC – nie!

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinach funkcjonariuszy Policji

Magdalena Chojnacka

Mundur nie chroni przed przemocą

PRAWO

 

Sylwia Spurek

Komitet CEDAW zaleca...

Skargi w sprawach przemocy w rodzinie

Grzegorz Wrona, Monika Płatek

To dopiero początek

 

 

WSPÓŁPRACA INTERDYSCYPLINARNA

 

Agnieszka Olszewska

Procedura „Niebieskie Karty" – pytania i odpowiedzi

Katarzyna Łukowska

„Co dwie głowy to nie jedna"

– czyli o procesach (i pułapkach!) podejmowania decyzji przez zespoły interdyscyplinarne i grupy robocze

Marek Prejzner

Ja wygrywam – Ty wygrywasz

GŁOSY ZE  ŚRODOWISKA

 

Michał Trojnar

 Pionierski eksperyment

Marta Kaczmarczyk

 Luksus empatii – nie dla każdego

KĄCIK RZECZNIKA PRAW DZIECKA

 

Ewa Jarosz

Społeczne postawy wobec bicia dzieci