Kadra „Niebieskiej Akademii Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”

Kategoria: Szkolenia
Utworzono: 2014-08-26
Piotr Antoniak

PIOTR ANTONIAK - kierownik merytoryczny Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie

Z-ca kierownika Pogotowia "Niebieska Linia" ds. klinicznych, mgr psychologii, specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat PARPA), certyfikowany specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie (certyfikat IPZ PTP), trener warsztatu PTP, odbył szkolenie z leczenia PTSD metodą Przedłużonej Ekspozycji wg E. Foa, terapeuta uzależnień od 1996 roku, od 15 lat prowadzi terapię i grupy wsparcia dla ofiar przemocy, od 13 lat szkolenia z zakresu uzależnienia alkoholowego i przeciwdziałania przemocy, kierownik i trener Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie, Przewodniczący Kapituły Certyfikatu w Zakresie Pomocy Ofiarom Przemocy, członek Kapituły Certyfikatu Superwizora w Zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, wykładowca  Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.


 

IZABELA BANASIAK - pedagog, trener, kurator sądowy, facylitator

Posiada 20-letnią praktykę zawodową. Jest absolwentką m.in. studiów podyplomowych UW Studium Terapii i Treningu Grupowego oraz SPP i SPPwR oraz Studium Prawa Europejskiego. Pracowała przez 8 lat w IPZ i   w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieskiej Linii”. Posiada Certyfikat Specjalisty przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Prowadziła zajęcia w NAWA (Niebieska Akademia Warszawska). Od 12 lat zajmuje się m.in.  prowadzeniem szkoleń. Doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i szkoleń zdobywała w IPSIR, IPZ - NL  oraz w firmach szkoleniowych. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, komunikacji, współpracy służb oraz prowadzenia programu edukacyjno-korekcyjnego według modelu z Duluth. Aktualnie współpracuje z IPZ, prowadząc od 7 lat zajęcia w Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i  Studium Pomocy Ofiarom Przemocy.


 

dr n. hum. EWA BILSKA – psycholożka, trenerka

Od 1998 roku współpracuje z Ogólnopolskim Pogotowiem „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia. Obecnie zajmuje się szkoleniem stażystów przygotowujących się do pracy z ofiarami przemocy w rodzinie. Jest autorką licznych artykułów na temat pomocy ofiarom przemocy i wypalenia zawodowego między innymi w dwumiesięczniku „Niebieska Linia” i innych czasopismach branżowych. W ramach Niebieskiej Akademii Warszawskiej prowadziła zajęcia warsztatowe (Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie) oraz wykłady dotyczące wypalenia zawodowego osób zajmujących się pracą z ofiarami przemocy w rodzinie. We współpracy z Wydziałem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Biura Polityki Społecznej miasta stołecznego Warszawy w 2011 roku zrealizowała badania dotyczące opinii osób doświadczających przemocy na temat funkcjonowania instytucji pomagających ofiarom przemocy w rodzinie. Jest pracownikiem Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie gdzie w Zakładzie Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej prowadzi zajęcia z patologii społecznych i patologii rodziny, profilaktyki społecznej i interwencji kryzysowej.


 

RENATA DURDA - kierowniczka Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ

Ekspertka w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, certyfikowana specjalistka ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat PARPA), certyfikowana specjalistka w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie (certyfikat IPZ PTP), członek Kapituły Certyfikatu Specjalisty w Zakresie Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie oraz Kapituły Certyfikatu Superwizora w Zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, trener Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie; redaktorka naczelna dwumiesięcznika "Niebieska Linia" poświęconego problematyce przemocy (http://www.pismo.niebieskalinia.pl/); członkini Rady ds. Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ministrze Sprawiedliwości, doradczyni społeczna Rzecznika Praw Dziecka, członkini Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej.


 

KATARZYNA FENIK – psychoterapeutka, pedagog specjalny

Absolwentka Studium Psychoterapii Dziecka i Rodziny, ukończyła 4-letni Kurs Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz podyplomowe studia „Seksuologia kliniczna” przy Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w Warszawie. Od 2003 roku pracuje w Fundacji Dzieci Niczyje. Od wielu lat współpracuje z organizacjami udzielającymi pomocy ofiarom przemocy. Jest autorką programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania przemocy, profilaktyki uzależnień, bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz współautorką kampanii na temat handlu dziećmi: „Dzieci nie są na sprzedaż”. Prowadzi szkolenia w zakresie problematyki przemocy. Ma w swoim dorobku wiele artykułów poświęconych pracy terapeutycznej z dziećmi krzywdzonymi. Jest trenerką Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia. Prowadzi prywatny gabinet psychoterapii.


 

RENATA KAŁUCKA - psycholożka, psychoterapeutka

Studia magisterskie ukończyła w 1994 roku. W 2006 roku ukończyła trzyletnie Studium Psychoterapii Indywidualnej i Grupowej oraz Studium Terapii Rodzin w Laboratorium Psychoedukacji. Stale rozwija swoje umiejętności poprzez udział w systematycznej superwizji. Bierze udział w konferencjach naukowych. Pracuje klinicznie z małymi dziećmi i ich rodzicami w Centrum Dziecka i Rodziny Fundacji Dzieci Niczyje. W doświadczeniu zawodowym ma kilkuletnią pracę z rodzinami w Fundacji Mederi w Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu oraz roczną psychoterapię młodzieży na oddziale neurologii dziecięcej w Szpitalu w Dziekanowie Leśnym. Prowadzi praktykę kliniczną w prywatnym gabinecie, gdzie pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą. Prowadzi szkolenia i superwizje dla różnych grup specjalistów. Jest wykładowcą i trenerką Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia. Prowadzi zajęcia dla studentów na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Angażuje się w projekty mające wypracowywać i wdrażać standardy pomocy psychologicznej osobom dorosłym i dzieciom.


 

AGNIESZKA KŁOSOWSKA - pracuje jako terapeutka uzależnień od 1997

Z wykształcenia jest pracownikiem socjalnym, pedagożką, absolwentką nauk o rodzinie. Pracowała w poradniach, na oddziałach uzależnień, na obozach dla rodzin dysfunkcyjnych z problemem przemocy, w zakładzie karnym z uzależnionymi i sprawcami przemocy, w świetlicach socjoterapeutycznych. Jest wieloletnią współpracowniczką Poradni Telefonicznej „Niebieska Linia” IPZ PTP. W obszarach szkoleń jej doświadczenia obejmują szkolenia członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


 

AGNIESZKA OLSZEWSKA - prawniczka, trener szkoleniowy, mediator rodzinny

Jest pracownikiem Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" oraz Fundacji Aktywizacja, współpracownikiem Komitetu Ochrony Praw Dziecka, Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego. Absolwentka Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, autorka wielu artykułów i publikacji (stała współpraca ze "Światem Problemów", "Niebieską Linią", "Wychowaniem w Przedszkolu", "Emocjami", Studium Prawa Europejskiego).
W trakcie przygotowywania pracy doktorskiej z zakresu przemocy w rodzinie, a także Podyplomowych Studiów Przygotowania Pedagogicznego i prawa kanonicznego na UKSW. Posiada Certyfikat Specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie (IPZ PTP). Członkini zespołów interdyscyplinarnych. 


 

MAGDALENA PIETRUSZKA-PANDEY – psycholog, trener

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. Ukończyła psychologię i dziennikarstwo na KUL-u w Lublinie, Studium Psychologicznej Pomocy Rodzinie w Warszawie oraz Szkołę Trenerów Instytutu TROP i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ma za sobą doświadczenie w pracy w Psychologicznym Punkcie Pomocy Rodzinie (w tym z ofiarami i sprawcami przemocy) oraz wieloletnie w Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, gdzie zajmowała się edukacją publiczną. Prowadziła zajęcia dla studentów Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz Uniwersytetu Medycznego w Warszawie z zagadnień dotyczących profilaktyki uzależnień oraz nabywania umiejętności psychologicznych. Współpracuje z Fundacją ETOH Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych, Quality & Development Institute, AP Edukacja Sp z o.o. Centrum Szkoleniowe oraz firmą Fryczkowski Szkolenia. Ma ogromne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla przedstawicieli różnych instytucji samorządów loklanych, urzędów centralnych i resortów oraz NGO-sów. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Organizuje także wyjazdy rozwojowe, coachingowe i motywacyjne i medytacyjne w Himalaje. Obecnie w trakcie pozyskiwania wiedzy i uprawnień coachingowych.


 

MAREK PREJZNER - trener/facylitator

Posiada ponad 20–letnie doświadczenie zawodowe w pracy ze sprawcami przemocy w rodzinie oraz prawie 12-letnie jako trener dla prowadzących program według Modelu Duluth.Swoje doświadczenia uzyskał pracując w Zrzeszeniu Amerykańsko Polskim w Chicago jako facylitator grup dla sprawców przemocy w rodzinie. Jako trener/wykładowca od 2001 roku współpracuje z Fundacją im. Stefana Batorego oraz z Centralnym Zarządem Służby Więziennej gdzie przeprowadził liczne szkolenia, wykłady i treningi na temat pracy ze sprawcami przemocy. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz absolwentem Studium dla Pracowników Socjalnych Chicago Area Project i Harold Washington College. Ukończył liczne szkolenia związane z rozwiązywaniem problemu przemocy w rodzinie. Posiada Certyfikat Specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia PTP. Ponadto jest członkiem Kapituły przyznawania certyfikatu superwizora w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przy IPZ PTP. Specjalizuje się w prowadzeniu zajęć dotyczących Modelu Duluth – pracy ze sprawcami przemocy oraz programów prewencyjnych dla młodzieży. W ramach Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie prowadził zajęcia na temat „Jak pracować ze sprawcami przemocy w rodzinie”. Jest założycielem Instytutu Prewencji Przemocy.