Wyniki Konkursu w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie " edycja 2019

Kategoria: Aktualności i wydarzenia
Centrum Informacji NL

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził wyniki konkursu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2019.

Projekty zostały poddane ocenie merytorycznej przez Zespół Monitorujący do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Lista projektów, które uzyskały najwyższą liczbę punktów i zostały zakwalifikowane do dofinansowania, znajduje się poniżej. Trzy pierwsze podmioty z listy zostały dodatkowo uhonorowane nagrodami pieniężnymi. Trzy kolejne podmioty otrzymały wyróżnienia niepieniężne.

Porozumienie o wsparcie realizacji zadania publicznego należy wydrukować w dwóch egzemplarzach i uzupełnić następujące informacje:
• nazwa i adres odpowiednio gminy/miasta/powiatu/województwa;
• dane osób reprezentujących Zleceniobiorcę;
• tytuł Projektu, zwanego w porozumieniu „zadaniem publicznym” zgodnie z § 1 ust. 1 porozumienia;
• datę złożonego wniosku (§ 1 ust. 2 porozumienia);
• nr rachunku bankowego, na który należy przekazać środki finansowe (§ 3 ust. 1 porozumienia);
• kwota własnych środków finansowych (§ 3 ust. 3 porozumienia);
• całkowity koszt zadania publicznego (§ 3 ust. 4 porozumienia).

Więcej szczegółów pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/wyniki-konkursu-program-oslonowy-wspieranie-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-tworzeniu-systemu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-edycja-2019