WYBÓR CZŁONKÓW ZESPOŁU MONITORUJĄCEGO DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Utworzono: 2011-03-18

Minister Pracy i Polityki Społecznej dokonał w marcu 2011 r. wyboru Członków Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w związku z wejściem w życie dnia 23 lutego 2011 r. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Dz. U. Nr 28, poz. 146), które było wypełnieniem upoważnienia zawartego w art. 10f ustawy z dnia 129 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 10b ust. 1 ww. ustawy w skład Zespołu Monitorującego wchodzą:

1) Krajowy Koordynator Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
2) siedmiu przedstawicieli organów administracji rządowej i jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych powołanych spośród osób zgłoszonych przez te organy i osób kierujących tymi jednostkami;
3) pięciu przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego powołanych spośród osób zgłoszonych przez stronę samorządową w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;
4) dziesięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych oraz kościołów i związków wyznaniowych powołanych spośród osób zgłoszonych przez te podmioty.

Miło nam poinformować, że jedną z przedstawicielek organizacji pozarządowych w Zespole Monitorującym została Kierownik Pogotowia "Niebieska Linia" IPZ, pani Renata Durda. [przyp. red.]

Jednocześnie MPiPS ogłasza, że w sprawach organizacyjnych dotyczących posiedzeń i prac Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z ramienia Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej kontaktować się będzie Pani Iwona Matysiak (tel. (22) 66 11 230).

Lista Członków Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (.pdf)

Źródło: www.mpips.gov.pl