Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.niebieskalinia.pl.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących i głuchych,
  • Część plików nie jest dostępna cyfrowo.

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Na stronie można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych, służących do przemieszczania się po wybranych elementach strony internetowej.

Oświadczenie sporządzono 2022-01-25. Deklarację przygotowano na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ mieści się na II piętrze przy ulicy Widok 24 w Warszawie. Wejście do budynku znajduje się od strony chodnika od ul. Widok. 

Do środka siedziby prowadzą szklane drzwi, otwierane manualnie. Placówka nie dysponuje rampą dla wózków. Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku jest winda.

W siedzibie Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ jest pętla indukcyjna.

Toaleta znajduje się w lokalu, po prawej stronie od wejścia do sekretariatu. Jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Współpracujemy z tłumaczami oraz tłumaczkami PJM. Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego po wcześniejszym umówieniu się na wizytę pod numerem telefonu 22 824 25 01.

Na drzwiach wejściowych do placówki zamontowana jest tabliczka brail z nazwą organizacji.

Osoby niedowidzące i niewidome mogą skorzystać z aplikacji YourWay, organizacja wyposażona jest w nadajnik beacon.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Paulina Szczupaczyńska, adres poczty elektronicznej centrum@niebieskalinia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu 22 824 25 01. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Newsletter Niebieskiej Linii

Dołącz do biuletynu Niebieskiej Linii i otrzymuj wszystkie bieżące informacje o akcjach, szkoleniach, wydarzeniach oraz nowych artykułach.