Ustalenia z konferencji nt. zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy w rodzinie w Polsce w 2013 roku

Utworzono: 2013-01-31
Zmodyfikowano: 2013-02-01

30 stycznia 2013 r. z inicjatywy Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie dotyczące polityki zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy w rodzinie w Polsce w 2013 roku. W spotkaniu uczestniczyli między innymi: wiceminister Elżbieta Seredyn z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, wiceminister Michał Królikowski z Ministerstwa Sprawiedliwości, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, posłanki i posłowie, pracowniczki i pracownicy administracji, służby więziennej i policji, przedstawicielki i przedstawiciele środowiska naukowego, a także liczne grono ekspertek i ekspertów z organizacji pozarządowych.

Jako cel swego Biura pełnomocniczka Agnieszka Kozłowska-Rajewicz zapowiedziała przyspieszenie prac związanych z ratyfikacją Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, zwróciła także uwagę na konieczność uzupełnienia definicji przemocy domowej o przemoc ekonomiczną oraz niezbędne zmiany przepisów kodeksu karnego w zakresie zmiany trybu ścigania przestępstwa zgwałcenia z trybu wnioskowego na tryb ścigania z urzędu. Swoje cele na bieżący rok przedstawił także resort sprawiedliwości, w tym m.in. zmiany w praktyce orzekania za przemoc w rodzinie. Minister Królikowski wyraził opinię, że monitoring praktyki orzecznictwa w Polsce wykazał zapaść systemu orzekania karnego – o ile maleje przestępczość, o tyle rośnie recydywa; jesteśmy liderem w Europie w orzekaniu kar pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem, a równocześnie mamy największy w Europie odsetek osób odbywających karę pozbawienia wolności z zakładzie karnym (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców). Do planowanych zmian dodał także projekt ustawy o płci metrykalnej (dla osób transpłciowych), zmianę w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym w zakresie tzw. odbierania dzieci ze względu na biedę, oraz zmiany w art. 200 kk wymagana konwencją z Lanzarotte.

W drugiej części spotkania przedstawiciele organizacji pozarządowych zwracali uwagę na poszczególne obszary prawne i praktyczne (ośrodki pomocy dla osób zgwałconych) wymagające dostosowania do wymagań Konwencji. W dyskusji mówiono wiele o konieczności edukacji powszechnej i potrzebie szkoleń dla pracowników Policji, ochrony zdrowia, wymiaru sprawiedliwości oraz zespołów interdyscyplinarnych. podkreślano także, jak ważne jest uwzględnienie specyfiki przemocy seksualnej w przyjmowanych rozwiązaniach oraz wyposażenie policji w specjalne zestawy do zbierania próbek. Renata Durda z Pogotowia „Niebieska Linia” IPZ zwróciła uwagę, iż najważniejszym elementem systemu przeciwdziałania przemocy domowej jest człowiek i w najbliższym czasie najwięcej inwestować powinniśmy w odpowiednie, praktyczne szkolenia dla członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych. Ponadto wskazała na konieczność uproszczenia procedury „Niebieskie Karty” oraz wyposażenia Policji oraz grup roboczych w narzędzia do szacowania ryzyka wystąpienia przemocy i zarządzania ryzykiem eskalacji przemocy (zgodnie z art. 51 Europejskiej Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej).

Renata Durda