POZEW O ALIMENTY

28.11.2012

.............................., dnia ...................

Powód:

małoletni (imię, nazwisko)

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko

adres zam.)

Pozwany:      

(imię, nazwisko

adres zam.)

Sąd Rejonowy w ..............................

Wydział Rodzinny

adres

wartość przedmiotu sporu: (suma alimentów za 12 miesięcy)

POZEW O ALIMENTY

W imieniu małoletniego powoda wnoszę o:

  1. zasądzenie od pozwanego ........................... na rzecz małoletniego powoda ......................... kwoty ............ zł miesięcznie tytułem alimentów, płatne do rąk .................... jako przedstawiciela ustawowego małoletniego .......................... do dnia .....-go każdego miesiąca z góry wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat;
  2. zabezpieczenie roszczenia poprzez zasądzenie od pozwanego ........................... na rzecz małoletniego powoda ......................... na czas trwania postępowania kwoty ............ zł miesięcznie tytułem alimentów, płatne do rąk .................... jako przedstawiciela ustawowego małoletniego .......................... do dnia .....-go każdego miesiąca z góry wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat;
  3. przeprowadzenie dowodów wskazanych w uzasadnieniu pozwu;
  4. nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności;
  5. wydanie wyroku zaocznego w przypadku nie wdania się pozwanego w spór;
  6. zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletniego powoda kosztów procesu według norm przepisanych.

UZASADNIENIE

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

(w uzasadnieniu należy wskazać: składniki kosztów utrzymania dziecka, określić kwotowo koszt jego miesięcznego utrzymania, sytuację rodzinną, zarobkową i majątkową każdego z rodziców: osoby będące na ich utrzymaniu, wykonywany zawód, miejsce pracy i wysokość zarobków, posiadany majątek).

            Wobec powyższego wnoszę jak we wstępie.

.....................................(własnoręczny podpis)

Załączniki:

  1. odpis pozwu wraz z kserokopiami załączników;
  2. odpis skrócony aktu urodzenia dziecka;
  3. zaświadczenie o zarobkach powoda;
  4. rachunki na utrzymanie małoletniego ….......

Newsletter Niebieskiej Linii

Dołącz do biuletynu Niebieskiej Linii i otrzymuj wszystkie bieżące informacje o akcjach, szkoleniach, wydarzeniach oraz nowych artykułach.