POZEW O EKSMISJĘ

28.11.2012

............................., dnia ...................

 

Powód:

(imię, nazwiskoadres zam.)

Pozwany:      

(imię, nazwiskoadres zam.)

 

Sąd Rejonowy w ……………………….

Wydział Cywilny

adres

wartość przedmiotu sporu: (suma odpowiadająca trzymiesięcznemu czynszowi)

POZEW O EKSMISJĘ

 

Wnoszę o:

  1. nakazanie pozwanemu, aby opuścił i opróżnił z osób i rzeczy reprezentujących jego prawa lokal mieszkalny oznaczony numerem ........... położony w budynku mieszkalnym oznaczonym numerem ...... przy ul. ..................................... w …....................................oraz aby wydał go do rąk powoda.
  2. przeprowadzenie dowodów wskazanych w uzasadnieniu pozwu;
  3. nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności;
  4. przeprowadzenie rozprawy także podczas nieobecności powoda;
  5. wydanie wyroku zaocznego w przypadku nie wdania się pozwanego w spór;
  6. zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletniego powoda kosztów procesu według norm przepisanych.

UZASADNIENIE

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(w uzasadnieniu należy opisać w jaki sposób pozwany wszedł w posiadanie lokalu, jego tytuł prawny do lokalu oraz sposób i termin utraty tytułu, a także udokumentować tytuły prawne powoda i pozwanego)

Wobec powyższego wnoszę jak we wstępie.

........................................

   (własnoręczny podpis)

 

Załączniki:

1) odpis pozwu wraz z kserokopiami załączników,2) 

Newsletter Niebieskiej Linii

Dołącz do biuletynu Niebieskiej Linii i otrzymuj wszystkie bieżące informacje o akcjach, szkoleniach, wydarzeniach oraz nowych artykułach.