POZEW O PODWYŻSZENIE ALIMENTÓW

28.11.2012

..........................., dnia ...................

 

Powód:

małoletni(imię, nazwisko)

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko

adres zam.)

Pozwany:      

(imię, nazwisko

adres zam.)

 

Sąd Rejonowy w ……………………..

Wydział Rodzinny

adres

wartość przedmiotu sporu: (suma alimentów za 12 miesięcy)

POZEW O PODWYŻSZENIE ALIMENTÓW

W imieniu małoletniego powoda wnoszę o:

  1. podwyższenie alimentów zasądzonych wyrokiem Sądu Rejonowego w ........................ z dnia ....................... w sprawie oznaczonej sygn. akt ................... od pozwanego ....................................... na rzecz małoletniego powoda ............................... z kwoty ................... złotych miesięcznie do kwoty ................... złotych miesięcznie;
  2. przeprowadzenie dowodów wskazanych w uzasadnieniu pozwu;
  3. nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności;
  4. wydanie wyroku zaocznego w przypadku nie wdania się pozwanego w spór;
  5. zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletniego powoda kosztów procesu według norm przepisanych.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia ................... Sąd Rejonowy w ................... w sprawie oznaczonej sygn. akt ................... zasądził od pozwanego ................... na rzecz małoletniego powoda ................... alimenty w kwocie ................... złotych miesięcznie. Małoletni powód ................... miał wtedy ... lat.

            Dowód: wyrok Sądu Rejonowego w ................... z dnia …......., sygn. akt ...................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(w uzasadnieniu należy wskazać: składniki kosztów utrzymania dziecka, określić kwotowo koszt jego miesięcznego utrzymania, sytuację rodzinną, zarobkową i majątkową każdego z rodziców: osoby będące na ich utrzymaniu, wykonywany zawód, miejsce pracy i wysokość zarobków, posiadany majątek).

Od czasu wydania wyroku przez Sąd Rejonowy w ................... (miejscowość) w sprawie oznaczonej Sygnatura akt ................... , nastąpiła zasadnicza zmiana w zakresie usprawiedliwionych potrzeb małoletniego powoda.

Wobec powyższego wnoszę jak we wstępie.

.....................................

(własnoręczny podpis)

 

 

 

 

Załączniki:

  1. odpis pozwu wraz z kserokopiami załączników;
  2. wyrok Sądu Rejonowego w ................... z dnia …......., sygn. akt ................... ;
  3. zaświadczenie o zarobkach powoda;
  4. rachunki na utrzymanie małoletniego ..........

Newsletter Niebieskiej Linii

Dołącz do biuletynu Niebieskiej Linii i otrzymuj wszystkie bieżące informacje o akcjach, szkoleniach, wydarzeniach oraz nowych artykułach.