POZEW O ROZWÓD

28.11.2012

............................, dnia ...................

 

Powód:

(imię, nazwisko

adres zam.)

Pozwany:      

(imię, nazwisko

adres zam.)

 

Sąd Okręgowy w ……………………….

Wydział Cywilny

adres

POZEW O ROZWÓD

Wnoszę o:

 1. rozwiązanie przez rozwód małżeństwa powódki i pozwanego, zawartego w dniu .......... r. – (bez orzekania o winie stron / z wyłącznej winy pozwanego);
 2. powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem stron – ........................., ur. …....... r. w ................ powodowi, z jednoczesnym ograniczeniem władzy rodzicielskiej pozwanemu do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka,
 3. ustalenie kontaktów pozwanego z małoletnim ..............., ur. .......... r. w ................ w następujący sposób: .........
 4. zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletniego ..............., ur. .......... r. w ................ , kwoty … zł (słownie: … złotych) miesięcznie tytułem alimentów, płatne do rąk powoda jako przedstawiciela ustawowego małoletniego do dnia ...-ego każdego miesiącagóry wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat;
 5. zabezpieczenie roszczenia określonego w punkcie 5. pozwu poprzez zasądzenie na czas trwania postępowania od pozwanego na rzecz małoletniego ..............., ur. .......... r. w ................ , kwoty … zł (słownie: … złotych) miesięcznie tytułem alimentów, płatnerąk powoda jako przedstawiciela ustawowego małoletniego do dnia ...-ego każdego miesiąca z góry wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z kwot;
 6. przeprowadzenie dowodów wskazanych w uzasadnieniu pozwu;
 7. zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych.

UZASADNIENIE

….........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Wobec powyższego wnoszę jak we wstępie.

.................................................

       (własnoręczny podpis)

 

Załączniki:

 1. odpis pozwu;
 2. odpis zupełny aktu małżeństwa;
 3. odpis skrócony aktu urodzenia małoletniego .........;
 4. zaświadczenie o zarobkach powoda;
 5. rachunki na utrzymanie małoletniego ..........

Newsletter Niebieskiej Linii

Dołącz do biuletynu Niebieskiej Linii i otrzymuj wszystkie bieżące informacje o akcjach, szkoleniach, wydarzeniach oraz nowych artykułach.