WNIOSEK O WGLĄD W SYTUACJĘ MAŁOLETNIEGO

28.11.2012

..............................., dnia ...................

 

Wnioskodawca:

(imię, nazwisko

adres zam.)

Uczestnik postępowania:    

(imię, nazwisko

adres zam.)

 

Sąd Rejonowy w ………………………..

Wydział Rodzinny

adres

 

 

WNIOSEK O WGLĄD W SYTUACJĘ MAŁOLETNIEGO

            Wnoszę o dokonanie wglądu w sytuację małoletniego .......... (imię, nazwisko, adres, wiek dziecka).

UZASADNIENIE

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

(w uzasadnieniu należy wskazać:dane osobowe dziecka oraz dane dotyczące rodziców/opiekunów dziecka, opis sytuacji z powodu której składany jest wniosek o wgląd w sytuację dziecka ze wskazaniem świadków i posiadanej dokumentacji).

Wobec powyższego wnoszę jak we wstępie.

     .....................................

       (własnoręczny podpis)

 

Newsletter Niebieskiej Linii

Dołącz do biuletynu Niebieskiej Linii i otrzymuj wszystkie bieżące informacje o akcjach, szkoleniach, wydarzeniach oraz nowych artykułach.