Zgłaszanie przemocy domowej

Kategoria: Artykuły
Utworzono: 2015-12-05
Natalia Ciuruś

#11Polskie prawo w sposób jednoznaczny zabrania stosowania przemocy a także wszelkich zachowań podejmowanych na szkodę bliskich osób.

Oznacza to, że jeśli jesteś osobą doświadczającą przemocy lub jesteś świadkiem i masz wiedzę, że w jakiejś rodzinie dochodzi do zachowań przemocowych, to prawo stoi po Twojej stronie.

Doświadczana przemoc ze strony osoby bliskiej w rodzinie bardzo często kwalifikowana jest jako przestępstwo znęcania się. Zawiera się ono w art. 207 kodeksu karnego.
Należy pamiętać, że przestępstwo to ścigane jest z urzędu.

W związku z tym kodeks postępowania karnego w art. 304 §1nakłada na każdego z nas społeczny obowiązek zgłoszenia informacji o popełnieniu przestępstwa, które ścigane jest z urzędu, do najbliższego komisariatu Policji lub do prokuratury. Przekazana informacja jest zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa. Zawiadomienie można złożyć ustnie, pisemnie, bądź listownie.

Jeśli jesteś osobą, która doświadcza przemocy lub jesteś świadkiem takich zachowań i nie wiesz, w jaki sposób zareagować lub nie jesteś pewien czy to, co widzisz, jest przestępstwem, możesz skontaktować się z osobami, które w sposób profesjonalny zajmują się problematyką przemocy. Instytucją, zajmującą się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie jest między innymi Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska linia" IPZ.
W naszej placówce uzyskasz rzetelne informacje oraz niezbędne wsparcie psychologiczne. Możliwy jest kontakt osobisty bezpośrednio w naszej placówce a także telefoniczny bądź mailowy za pośrednictwem poradni telefonicznej oraz mailowej.

Podejrzenie stosowania przemocy można także zgłosić w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania.

Wyznaczony przez OPS pracownik dzięki zgłoszeniu może przeprowadzić wywiad środowiskowy, aby zbadać zgłoszoną sytuację i określić formy pomocy a także możliwości konkretnej rodziny. Ośrodki Pomocy Społecznej są także instytucjami zobligowanymi do wszczęcia procedury tak zwanej „Niebieskiej Karty". W ramach procedury podejmowany jest szereg działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony osób doświadczających przemocy. Oprócz OPS instytucjami upoważnionymi do wszczęcia procedury są także: przedstawiciele oświaty, ochrony zdrowia, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz policja.

W sytuacji, kiedy niepokojące wydarzenia dotyczą dziecka, jest zagrożone jego zdrowie lub życie albo widoczne są oznaki zaniedbania, można powiadomić o tym Sąd Rejonowy wydział Rodzinny i Nieletnich.  Przesłane informacje zostaną zweryfikowane przez wyznaczonego kuratora.

Z przeprowadzonych w 2014 roku badań dotyczących występowania i częstotliwości zgłaszania przemocy w rodzinie możemy zaobserwować następujące wnioski.

Spośród respondentów aż 14% zadeklarowało, że w ubiegłym roku było świadkiem przemocy w rodzinie. Jedynie dwóch na pięciu świadków powzięło działania, aby poinformować o swoich podejrzeniach odpowiednie służby. W większości, bo aż 60% ankietowanych o swoich spostrzeżeniach poinformowało Policję. Natomiast pozostałe 35% badanych zgłosiło niepokojące informacje do Ośrodków Pomocy Społecznej.

Ankietowani odpowiedzieli, że najczęściej zauważalnymi formami przemocy domowej była kolejno przemoc: psychiczna (75%), fizyczna (58%), ekonomiczna (13%), zaniedbanie (13%) oraz przemoc seksualna (8%).

Pamiętaj!

Bierność niczego nie zmieni. Tylko działanie i zgłaszanie przemocy może przynieść pozytywne skutki. Jeśli jesteś świadkiem niepokojącej sytuacji, nie przechodź obojętnie. Możesz zareagować. W ten sposób pomagasz osobom pokrzywdzonym przemocą i dajesz przykład innym, że warto działać.

Zachęcam do zapoznania się z wynikami badań dostępnymi w załączonym do artykułu pliku PDF.

Źródła:

 
Do pobrania:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Raport_przemoc_w_rodzinie.pdf)Raport "Przemoc w rodzinie - Występowanie i częstotliwość zgłaszania"Badanie IPSOS dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (2014 r.)839 Kb