TELEFONICZNA LINIA PRZECIWKO OPRAWCOM

Utworzono: 2009-12-29

Już niedługo ofiary przemocy domowej, dręczone przez najbliższych odbywających kary, nie będą musiały dzwonić po pomoc pod numer 997. W ramach specjalnie utworzonej linii interwencyjnej dyżur pełnić będą specjaliści, którzy pokierują ich sprawą. Efekt? Zgłoszenie przestępstwa spowoduje natychmiastową interwencję policji, w razie potrzeby uruchomi też właściwy sąd, prokuratora bądź administrację zakładu karnego.

Problem przemocy domowej dotyka blisko połowy polskich rodzin. Z badań przeprowadzonych w 2007 r. przez TNS OBOP dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że co dziewiąty Polak był wielokrotnie krzywdzony przez członków swojej rodziny. Z myślą o takich osobach Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Podstawowym założeniem projektu jest utworzenie interwencyjnej linii telefonicznej, na którą pokrzywdzeni będą mogli zgłaszać przypadki ponownego użycia przemocy przez sprawców skazanych za takie przestępstwo. Nowością systemu ma być natychmiastowa wykonalność postanowień sądu w przypadku rażącego naruszenia przez skazanego warunków pobytu poza zakładem karnym.

Nowelizacja ustawy jest konieczna ze względu na specyfikę przemocy w rodzinie oraz sposób penalizacji tego typu przestępstw. Spośród 15 tys. osób skazanych w 2008 r. za przestępstwo znęcania się, 82 proc. dostało wyrok z warunkowym zawieszeniem wykonania kary. – Często ofiara przemocy domowej po osądzeniu oprawcy zmuszona jest do pozostawania z nim w stałym kontakcie, nierzadko do mieszkania pod jednym dachem. Zmiany mają zapewnić poszkodowanym nie tylko realną ochronę w postaci szybkiej interwencji policji, sądu oraz administracji zakładu karnego, ale też poczucie wsparcia ze strony państwa – zaznacza prokurator Tomasz Szafrański, naczelnik Wydziału Prawa Karnego Departamentu Legislacyjno-Prawnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Z interwencyjnej linii telefonicznej będą mogły korzystać tzw. „osoby zagrożone”. Nowe pojęcie, wprowadzone w projekcie nowelizacji ustawy, oznacza pokrzywdzonego albo członka jego rodziny, których bezpieczeństwu zagraża osoba odbywająca karę za przestępstwo przemocy w rodzinie. - W wielu środowiskach lokalnych istnieje rezerwa do kontaktów z policją, którą poszkodowani nierzadko postrzegają jako zawodne ogniwo systemu. Potrzeba więc numeru niezależnego od 997 czy 112 – mówi sędzia Sławomir Pałka, współautor rozwiązań do projektu nowelizacji ustawy, do lipca 2009 r. zastępca dyrektora Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości. (...)

Marta Rychert
Autorka jest dziennikarką, studentką prawa na Wydziale Prawa i Administracji UW

Pełen tekst artykułu w pierwszym numerze kwartalnika "Na wokandzie"

Źródło: www.nawokandzie.ms.gov.pl