CERTYFIKATY „NIEBIESKIEJ LINII” DLA SPECJALISTÓW W ZAKRESIE POMOCY OFIAROM PRZEMOCY W RODZINIE

Kategoria: Certifikat specjalisty
Utworzono: 2012-11-20
Administrator NL

Od ponad ćwierć wieku Instytut Psychologii Zdrowia PTP prowadzi programy szkoleniowe, terapeutyczne i interwencyjne służące pomocą osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych i borykających się z problemami osobistymi. W skład Instytutu wchodzą m.in. następujące placówki i szkoły: Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie, Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, Poradnia Telefoniczna 116123 dla osób w kryzysie emocjonalnym. Od 1998 roku wydajemy dwumiesięcznik „NIEBIESKA LINIA” poświęcony problematyce przemocy interpersonalnej. Od 1995 roku w strukturze IPZ funkcjonuje Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, która jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych, profesjonalnych placówek na terenie naszego kraju zajmujących się nie tylko niesieniem pomocy osobom pokrzywdzonym, ale także tworzeniem i upowszechnianiem nowych rozwiązań w tym zakresie. Tysiące absolwentów prowadzonych przez nas szkoleń na terenie całego kraju udzielają pomocy krzywdzonym osobom i przyczyniają się do rozwoju całego systemu pomocy dla rodzin, w których występuje przemoc.

W 2005 roku weszła w życie ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a od sierpnia 2010 roku obowiązuje nowelizacja tej ustawy. W treści nowelizacji w kilku miejscach pojawia się określenie „specjalista w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Z tego względu Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ PTP podjęło próbę określenia podstawowych standardów pracy z osobami doznającymi przemocy w rodzinie, które mogą spełniać rolę rekomendacji dla oceny kompetencji osób zajmujących się tą problematyką. Jednocześnie mamy nadzieję, że pozwoli to poszczególnym szczeblom władzy samorządowej z większym zaufaniem powierzać realizację zadań wyznaczonych przez ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w ręce osób profesjonalnych i kompetentnych.

Osoby doświadczające przemocy w rodzinie niestety często narażone są na zjawisko „wtórnego zranienia” (chodzi o niewłaściwą reakcję otoczenia, które np. podważa wiarygodność ofiary przemocy), które swoimi skutkami psychologicznymi przewyższa nawet te wynikające z zachowania sprawcy przemocy. Proces podejmowania decyzji o ujawnieniu problemu przemocy i szukanie w związku z tym pomocy jest trudne, a czasem długotrwałe, dlatego tak ważne jest by pokrzywdzeni mieli pewność, że od rekomendowanego specjalisty uzyskają niezbędną pomoc.


Opis dziedziny certyfikowania

Przez przemoc w rodzinie należy rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osoby pokrzywdzonej, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą (na podstawie art. 2. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie).

Udzielanie pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, obejmuje zbiór oddziaływań (porad, konsultacji i zajęć grupowych), które mają na celu wsparcie w skutecznym zatrzymaniu przemocy. Objęcie poszczególnych osób kompleksową ofertą (pomoc psychologiczna, pomoc prawna, pomoc socjalna, inna pomoc specjalistyczna), jak również ich dzieci (konsultacje wychowawcze, zajęcia socjoterapeutyczne) pozwala przypuszczać, że skuteczne powstrzymanie przemocy w wielu wypadkach jest możliwe. Oznacza to, że jakość życia takich osób w poszczególnych obszarach życiowych ulega, bądź ulegnie wkrótce, poprawie.

W obraz osoby doświadczającej przemocy wpisany jest również charakterystyczny sposób funkcjonowania wynikający przede wszystkim z poziomu wiktymizacji, na jakim ta osoba się znajduje. Specyfiką przemocy w rodzinie są także inne problemy współistniejące, takie jak: nadużywanie środków psychoaktywnych, współuzależnienie, specyficzny Complex PTSD i inne.

Okazało się, że koncentracja osób pomagających wyłącznie na przemocy w rodzinie jest niewystarczająca. Często to problemy współistniejące uniemożliwiają ofierze skuteczne zatrzymanie przemocy. Dlatego osoba udzielająca pomocy w tym obszarzepowinna posiadać wysokie kompetencje pozwalające na objęcie w procesie pomagania wszystkich niezbędnych aspektów mających związek z doświadczaną przemocą.


Rozpoczęcie procedury

Certyfikaty specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy mają pomóc osobom pracującym w obszarze przeciwdziałania przemocy wyznaczać konkretne kroki na drodze swojego rozwoju zawodowego w tej dziedzinie. Problematyka przeciwdziałania przemocy w rodzinie wymaga łączenia kompetencji różnych grup zawodowych, takich jak: psychologowie, pedagodzy, socjologowie, resocjalizatorzy, terapeuci uzależnień, kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni, funkcjonariusze policji, funkcjonariusze straży miejskiej itd. Dlatego proponowane certyfikaty stanowią gwarancję, że wyznaczone zostaną wspólne standardy w zakresie organizacji pracy i wiedzy pracowników, które mogą być wykorzystywane przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, hostele dla ofiar przemocy w rodzinie, punkty informacyjno-konsultacyjne i inne miejsca pomocowe. Stworzenie standardów pozwoli odwoływać się wszystkim (usługodawcom, usługobiorcom i płatnikom) do wspólnej podstawy, a także podniesie rangę świadczonej pomocy, jasno wskazując grono specjalistów w tej dziedzinie.

W trosce o zachowanie podstawowego kanonu reguł i standardów pracy z ofiarami przemocy, przestrzeganie specyficznej filozofii rozumienia człowieka  doświadczającego przemocy w rodzinie, Instytut Psychologii Zdrowia postanowił rozpocząć przyznawanie certyfikatów zgodnie z ustaloną procedurą , która przedstawiona zostanie poniżej.

Jednocześnie Zarząd IPZ powołał Kapitułę Certyfikatów, której zadaniem będzie przyznawanie certyfikatów w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie w trybie nadzwyczajnym, oraz opiniowanie wniosków w trybie zwyczajnym, w następującym składzie:

  1. Piotr Antoniak - kierownik Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie, Warszawa – przewodniczący Kapituły
  2. Maria Dekert – kierownik Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej, Stalowa Wola
  3. Renata Durda – kierownik Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ, Warszawa
  4. Katarzyna Fenik - trener Specjalistycznego Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Warszawa
  5. Renata Kałucka – trener Specjalistycznego Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Warszawa
  6. Mirosława Kątna – przewodnicząca Komitetu Ochrony Praw Dziecka, Warszawa
  7. Sylwia Kluczyńska – Warszawa
  8. Maria Łyczkowska – terapeutka NEST, trenerka grup wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, Zgorzelec
  9. Jerzy Mellibruda – dyrektor Instytutu Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa
  10. Krzysztof Sarzała – dyrektor Centrum Interwencji Kryzysowej PCK, Gdańsk

Regulamin ubiegania się o Certyfikat specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia PTP

§1

Postanowienia ogólne

1. Certyfikat  specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie jest rekomendacją Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia PTP  do pracy w obszarze związanym z pomocą osobom doznającym przemocy w rodzinie.

2. Certyfikat przyznawany jest przez Kapitułę Certyfikatu po rozpatrzeniu warunków koniecznych do jego uzyskania.

3. Członków Kapituły Certyfikatu powołuje i odwołuje zarząd Instytutu Psychologii Zdrowia PTP.

4. Certyfikat przyznawany jest jednorazowo.

5. Certyfikat jest drukiem ścisłego zarachowania (każdy posiada swój niepowtarzalny numer).

§2 Kryteria przyznawania Certyfikatu w trybie zwyczajnym

1. Warunkiem ubiegania się o przyznanie Certyfikatu jest wykształcenie wyższe kandydata oraz ukończenie dwustopniowego szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

a) Poziom podstawowy obejmuje łącznie nie mniej niż 100 godzin dydaktycznych szkolenia z zakresu podstaw pomocy osobom doświadczającym przemocy domowej. Rekomendowaną formą szkolenia na poziomie podstawowym jest Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie prowadzone przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP. W przypadku innych szkoleń (minimum 100 godzin) decyzję o dopuszczeniu do ubiegania się o Certyfikat podejmuje Kapituła Certyfikatu w trybie indywidualnym.

b) Poziom zaawansowany obejmuje 160 godzin dydaktycznych szkolenia w ramach Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie prowadzonego przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP.

2. Dokumenty potwierdzające prowadzenie co najmniej 2-letniej praktyki w pracy z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie.

3. Przedstawiony pisemnie przypadek pracy z osobą doświadczającą przemocy.

4. Przedłożenie rekomendacji dwóch certyfikowanych specjalistów.

5. Osoby ubiegające się o certyfikat powinny przedstawić zaświadczenie o odbyciu min. 20 godzin superwizji, w czasie której omawiali pracę z osobami doznającymi lub stosującymi przemoc.

6. Osoby ubiegające się o certyfikat powinny przedstawić kserokopię dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych.

§3 Tryb przyznawania Certyfikatu

1. Podstawą rozpoczęcia procedury przyznawania Certyfikatu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który jest dostępny na stronie Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ PTP (www.niebieskalinia.pl).

2. Po nadesłaniu formularza zgłoszeniowego i innych niezbędnych dokumentów kandydatura zostanie rozpatrzona przez Kapitułę Certyfikatu, w terminie nie dłuższym niż 60 dni.

§4 Przepisy przejściowe. Kryteria przyznawania certyfikatu w trybie nominowanym

1. Kapituła przyzna certyfikaty osobom o niekwestionowanym dorobku w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.

2. Osoba ubiegająca się o przyznanie certyfikatu w trybie nominowanym przez Kapitułę Certyfikatu powinna do Pogotowia „Niebieska Linia” przesyłać następujące dokumenty:

a) Wniosek o przyznanie certyfikatu specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie w dwóch wersjach: elektronicznej oraz z własnoręcznym podpisem [według wzoru];

b) CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej;

c) Kserokopie zaświadczeń o ukończonych szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

d) Kserokopię dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych za wyjątkiem sytuacji ujętej w pkt. 2e);

e) Zaświadczenie o minimum 2-letnim, a w przypadku braku wykształcenia wyższego minimum 7-letnim, stażu pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

f) 2 rekomendacje [według wzoru] od dwóch certyfikowanych specjalistów posiadających certyfikat wydany np. przez: IPZ, PARPA, PTP.

3. Lista osób, którym przyznano certyfikaty w trybie nominowanym zostanie opublikowana w dwumiesięczniku „Niebieska Linia” oraz na stronie Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ PTP (www.niebieskalinia.pl).

4. Nadzwyczajny tryb przyznawania certyfikatu będzie obowiązywał w ograniczonym czasie i zakończy się z dniem 15 czerwca 2011r.WNIOSEK o przyznanie certyfikatu specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”  

    

Imię i nazwisko……………………………………………………………..

 

Data urodzenia……………………………………………………………..

 

Miejsce zamieszkania……………………………………………………....

 

Adres do korespondencji…………………………………………………..

 

Telefon kontaktowy………………………………………………………...

 

Adres e-mail………………………………………………………………...

 

Miejsce, czas trwania kursu podstawowego i specjalistycznego
…………………………....................................................

 

Kierownik kursu……………………………………………………………

Zwracam się z prośbą o przyznanie mi certyfikatu specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”  

    …………………………                           ……………………….

podpis                                                   data

Załączniki:

 

…………………                            ……………….

podpis                                          data

 Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w bazie danych przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z siedzibą ul.Gęślarska 3 02-412 Warszawa do celów korespondencyjnych przeprowadzania szkoleń w ramach Instytutu teraz i w przyszłości zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, iż w każdej chwili mam prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Swoje dane osobowe udostępniam dobrowolnie.


REKOMENDACJA  

    

dla: Imię i nazwisko osoby rekomendowanej…………………….....

 

Treść rekomendacji……………………………………………………………..
……………………………………………………………..................................……………………………………………………………..................................……………………………………………………………..................................……………………………………………………………..................................……………………………………………………………..................................

 

 

Imię i nazwisko osoby rekomendującej
……………………………………………………................

 

Nazwa certyfikatu posiadanego przez osobę rekomendującą…………………………………………………….................

 

Nazwa podmiotu, który wydał certyfikat ……………………………………………………………..................................……………………………………………………………..................................

 

 

    …………………………                           ……………………….

podpis                                                   data


Do pobrania:

Wniosek wraz z listą załączników i oświadczeniem

Lista osób, które otrzymały certyfikat

Ankietę prosimy przesłać w dwóch wersjach: w wersji elektronicznej na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. oraz podpisaną własnoręcznie wersję papierową na adres:

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ PTP ul. Korotyńskiego 13 02-121 Warszawa