Nowy tryb certyfikowania superwizorów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Kategoria: Certyfikat superwizora
Utworzono: 2013-01-16
Administrator NL

Instytut Psychologii Zdrowia PTP od 1 września 2012 roku realizuje program kształcenia, doskonalenia oraz certyfikowania superwizorów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Program ma na celu wyłonienie i przygotowanie osób mogących świadczyć superwizję dla zespołów i osób pomagających osobom doznającym przemocy w rodzinie, realizujących programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie, realizatorów oddziaływań wobec osób stosujących przemoc, członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Obecnie o certyfikat można się ubiegać wyłącznie w trybie zwyczajnym.

TRYB ZWYCZAJNY

Osoby ubiegające się o przyznanie certyfikatu w trybie zwyczajnym powinny spełniać następujące warunki:

I ETAP – kwalifikacja na poziomie formalnym:

 1. mieć ukończone studia wyższe II stopnia (magisterskie) - dokumentem poświadczającym jest kserokopia dyplomu ukończenia studiów;
 2. uzyskać certyfikat specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy (wydany przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP) lub certyfikat specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (wydany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) – kserokopia certyfikatu;
 3. posiadać min. 10-letni staż pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie – dokumentem poświadczającym jest oświadczenie osoby ubiegającej się o certyfikat wraz z podaniem nazwy podmiotu/podmiotów i charakteru wykonywanej pracy - np. OIK (dane teleadresowe placówki) – konsultant ds. przeciwdziałania przemocy w latach….; ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy (dane teleadresowe) – psycholog w latach….;
 4. uczestniczyć w superwizji własnej - minimum przez rok, prowadzonej przez superwizora, posiadającego rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub osobę zajmującą się problematyką przemocy w rodzinie i posiadającą kompetencje do prowadzenia superwizji, potwierdzone przez inne towarzystwa, w tym np. przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP czy szkoły psychoterapeutyczne. Przedstawić zaświadczenie od superwizora o uczestnictwie w superwizji własnej (indywidualnej lub grupowej), ze wskazaniem okresu i liczby godzin;
 5. uzyskać rekomendację od certyfikowanego superwizora, który pozytywnie ocenia pracę kandydata w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie (formularz rekomendacji w załącznikach);
 6. prowadzić aktualnie zajęcia o charakterze: edukacyjnym, szkoleniowym, konsultacyjnym, superwizyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki przemocy w rodzinie - w ciągu ostatnich 3 lat łącznie w wymiarze min.100 godzin (formularz oświadczenia w załącznikach);
 7. inne aktywności w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie: publikacje, wyróżnienia, nagrody, pełnione funkcje, badania własne, bycie ekspertem lub członkiem ciał o charakterze doradczo-eksperckim, wystąpienia na konferencjach, inne uprawnienia/certyfikaty itp. – opis max 2 strony maszynopisu.

Ponadto:

II ETAP – kwalifikacja na poziomie merytorycznym

Po pozytywnym rozpatrzeniu przez Kapitułę Certyfikatu kandydatka/kandydat otrzyma zaproszenie na szkolenie z zakresu technologii prowadzenia superwizji i przestrzegania zasad etycznych superwizora oraz superwizji prowadzonych przez siebie superwizji. Cztery 20-godzinne zjazdy w roku raz na kwartał (koszt jednego zjazdu to 700 złotych).

Szkolenie organizowane przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP i odbywać się będzie w Warszawie.

Ukończenie szkolenia z wynikiem pozytywnym pozwoli Kapitule przyznać kandydatowi certyfikat superwizora w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Uwaga– certyfikat jest okresowy i pierwsze jego odnowienie nastąpi po upływie 3 lat, kolejne w okresach 5-letnich.

Rozpoczęcie trybu zwyczajnego ogłasza się na dzień. 30 stycznia 2013 roku.

WARUNKI PRZEDŁUŻENIA CERTYFIKATU

 1. Prowadzenie superwizji w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie – poświadczone przez zleceniodawców superwizji – (minimum dla jednego zleceniodawcy w roku)
 2. Przedstawienie kopii dokumentów potwierdzających prowadzenie superwizji w okresie, na który przyznano certyfikat w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przedłożenie co najmniej jednej rekomendacji od podmiotów, dla których prowadzono superwizję w okresie ważności certyfikatu.
 3. Minimum jedna superwizja partnerska odbyta u wybranego superwizora z listy zamieszczonej na stronie Instytutu Psychologii Zdrowia PTP oraz Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ PTP.
 4. Publikacje z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (mile widziane te poświęcone opisowi doświadczeń z zakresu prowadzonej superwizji).
 5. Wystąpienia podczas konferencji, seminariów, szkoleń dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 6. Wniesienie opłaty za rozpatrzenie wniosku i przedłużenie ważności certyfikatu w wysokości 300 złotych.

Wszelką korespondencję w sprawie certyfikatów należy przesyłać na adres:
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ
ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa

Więcej informacji w artykule:

Do pobrania:
Plik/ Adres URLOpisRozmiar
Dostęp do URL (http://www.niebieskalinia.pl/spaw/docs/CERTYFIKAT_SUPERWIZORA_tryb_z_nominacji_ogloszenie.pdf)Ogłoszenie [PDF] 104 Kb
Dostęp do URL (http://www.niebieskalinia.pl/spaw/docs/CS_oswiadczenie_o_przeprowadzonych_zajeciach.pdf)Oświadczenie o przeprowadzonych zajęciach [PDF] 88 Kb
Dostęp do URL (http://www.niebieskalinia.pl/spaw/docs/CS_oswiadczenie_o_przeprowadzonych_zajeciach.doc)Oświadczenie o przeprowadzonych zajęciach [DOC] 196 Kb
Dostęp do URL (http://www.niebieskalinia.pl/spaw/docs/CS_wzor_rekomendacji.pdf)Wzór rekomendacji [PDF] 87 Kb
Dostęp do URL (http://www.niebieskalinia.pl/spaw/docs/CS_wzor_rekomendacji.doc)Wzór rekomendacji [DOC] 183 Kb
Pobierz plik (lista_certyfikowanych_superwizorow.pdf)Lista certyfikowanych superwizorow [PDF] 24 Kb