Certyfikat Superwizora w trybie z nominacji (archiwalne)

Kategoria: Certyfikat superwizora
Utworzono: 2012-11-19
Administrator NL

TRYB Z NOMINACJI

Osoby ubiegające się o przyznanie certyfikatu w trybie nominacji powinny spełniać następujące warunki:

I ETAP – kwalifikacja na poziomie formalnym:

 1. mieć ukończone studia wyższe II stopnia (magisterskie) - dokumentem poświadczającym jest kserokopia dyplomu ukończenia studiów;
 2. uzyskać certyfikat specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy (wydany przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP) lub certyfikat specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (wydany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) – kserokopia certyfikatu;
 3. posiadać min. 10-letni staż pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie – oświadczenie osoby ubiegającej się wraz z podaniem nazwy podmiotu/podmiotów i charakteru wykonywanej pracy - np. OIK (dane teleadresowe placówki) – konsultant ds. przeciwdziałania przemocy w latach….; ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy (dane teleadresowe) – psycholog w latach…. ;
 4. uzyskać rekomendację od osoby, która superwizuje pracę kandydata w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie (formularz rekomendacji w załącznikach);
 5. prowadzić aktualnie zajęcia o charakterze: edukacyjnym, szkoleniowym, konsultacyjnym, superwizyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki przemocy w rodzinie - w ciągu ostatnich 3 lat łącznie w wymiarze min. 100 godzin (formularz oświadczenia w załącznikach);
 6. mieć szczególne osiągnięcia w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie: publikacje, wyróżnienia, nagrody, pełnione funkcje, badania własne, bycie ekspertem lub członkiem ciał o charakterze doradczo-eksperckim, wystąpienia na konferencjach, inne uprawnienia/certyfikaty itp – opis max 2 strony maszynopisu.

Ponadto:

Kapituła przyznawania certyfikatu superwizora w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 1. Prof. n. dr hab. Jerzy Mellibruda – Przewodniczący Kapituły
 2. Piotr Antoniak
 3. Renata Durda
 4. Grażyna Pisarczyk
 5. Grażyna Płachcińska
 6. Marek Prejzner
 7. Agnieszka Rusińska
 8. Jerzy Szczepaniec
 9. Dr Bogna Szymkiewicz
 10. Grzegorz Wrona

II ETAP – kwalifikacja na poziomie merytorycznym

Po pozytywnym rozpatrzeniu przez Kapitułę Certyfikatu kandydatka/kandydat otrzyma zaproszenie na 20-godzinne szkolenie z zakresu technologii prowadzenia superwizji i przestrzegania zasad etycznych superwizora organizowane przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP (płatne w wysokości 700 zł). Szkolenie odbywać się będzie w Warszawie. Ukończenie szkolenia z wynikiem pozytywnym pozwoli Kapitule przyznać kandydatowi certyfikat superwizora w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Uwaga – certyfikat jest okresowy i pierwsze jego odnowienie nastąpi po upływie 3 lat, kolejne po upływie 5 lat.

Rozpoczęcie trybu z nominacji ogłasza się na dzień 1 września 2012 roku, a zakończenie na dzień 30 czerwca 2013 roku.

W procedurze certyfikowania superwizorów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przewidziany jest także tryb zwyczajny.

Wszelką korespondencję w sprawie certyfikatów należy przesyłać na adres:
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ
ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa