Szkolenia Niebieskiej Linii

Kategoria: Szkolenia
Utworzono: 2012-11-20
Piotr Antoniak

Instytut Psychologii Zdrowia PTP od 1995 roku z powodzeniem realizuje szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Przez te wszystkie lata staraliśmy się wychodzić naprzeciw potrzebom osób pracujących w tym trudnym obszarze uruchamiając zarówno szkolenia zaawansowane, jak i krótkie formy szkoleniowe, mające na celu poprawę i doskonalenie kompetencji zawodowych. Kadra dydaktyczna Instytutu Psychologii Zdrowia PTP na bieżąco uaktualnia programy szkoleń, uwzględniając zmieniającą się rzeczywistość prawną (np. nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) jak i społeczną (np. większa wrażliwość na problem przemocy w rodzinie).

Organizujemy zintegrowany system szkoleń pozwalający na podnoszenie kompetencji w obszarze pracy nad przemocą domową, który można realizować systematycznie i kompleksowo (SPPwR i SPOPwR). Ukończenie obu szkoleń pozwala na realizację procedury certyfikowania i uzyskania rekomendacji Specjalisty w Zakresie Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie udzielonej przez Instytut Psychologii Zdrowia i Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

Mniejsze formy szkoleniowe (40-godzinne i 8-godzinne) można wybrać według indywidualnych potrzeb, uzupełniając swój zawodowy warsztat o niezbędne umiejętności i kompetencje.

Od 2012 roku rozpoczęliśmy również procedurę certyfikowania Superwizorów w Zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie uznając superwizję w tym obszarze jako niezbędny standard pozwalający na poprawę efektywności udzielanej pomocy w wyżej wymienionym zakresie oraz zapobiegający wypaleniu zawodowemu.

Zapraszamy Państwa do bliższego zapoznania się z naszą szczegółową ofertą szkoleniową.


SZKOLENIA PRZYGOTOWUJĄCE DO UZYSKANIA CERTYFIKATU SPECJALISTY W ZAKRESIE POMOCY OFIAROM PRZEMOCY W RODZINIE

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 2005 roku (wraz z nowelizacją z 2010 roku) w kilku miejscach wymienia nazwę „specjalista” mającą określać osoby pracujące w obszarze pomocy rodzinom z problemem przemocy. W odpowiedzi na te zapisy proponujemy Państwu dwa szkolenia, których łączna liczba godzin (280 h) pozwala spełnić jeden z warunków do otrzymania rekomendacji jaką jest Certyfikat Specjalisty w Zakresie Pomocy Ofiarom Przemocy. W programie obu kursów dominuje formuła pracy warsztatowej, którą uczestnicy szczególnie cenią.


  1. STUDIUM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE (kurs podstawowy) – 120 godzin dydaktycznych (3 sesje po 4 dni w miesiącu) 

Kadra dydaktyczna: Renata Durda, Agnieszka Machnowska

Cena: 1.950 zł od osoby

Terminy najbliższej edycji

Do udziału w szkoleniu zapraszamy przede wszystkim członków zespołów interdyscyplinarnych d.s. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz członków grup roboczych. Udział w szkoleniu pozwoli:

Kurs kończy się wydaniem dyplomu ukończenia Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia PTP oraz zaświadczeniem wydanym na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3.02.2006 r. w sprawie uzyskania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

Kurs odbywa się w ośrodku szkoleniowym Fundacji ETOH w Warszawie przy ul. Mszczonowskiej 6.

Koszt dydaktyki wynosi 1950 zł. Pieniądze można wpłacać w dwóch ratach - przed pierwszą i trzecią sesją.
Koszty zakwaterowania i wyżywienia określa Fundacja "ETOH" (http://www.etoh.edu.pl/, +22 836 80 81).

Wypełnione zgłoszenie można wysłać, mailem  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , pocztą lub faksem do sekretariatu IPZ Warszawa, ul.Gęślarska 3; fax.; (22) 863-42-75.
Wszelkich dodatkowych informacji w sprawach organizacyjno-rekrutacyjnych udziela Magdalena Tesarska, (sekretariat IPZ) w godz. 9-16, tel.: (22) 863-87-38; 863-90-97.

Do pobrania:

SPPwR-zgloszenie.doc .


  1. STUDIUM POMOCY OFIAROM PRZEMOCY W RODZINIE (kurs zaawansowany) – 160 godzin dydaktycznych (4 sesje po 4 dni w miesiącu) 

Kadra dydaktyczna: Izabela Banasiak, Renata Durda, Katarzyna Fenik, Renata Kałucka.

Cena: 2.800 zł od osoby

Terminy najbliższej edycji

I SESJA – PRACA Z RODZINĄ Z PROBLEMEM PRZEMOCY ORAZ PRACA Z OBJAWAMI PTSD U OFIAR PRZEMOCY

Podczas sesji uczestnik:

  1. zdobędzie wiedzę na temat:
  1. zdobędzie umiejętności w zakresie:

II SESJA – POMOC DZIECKU Z RODZINY Z PROBLEMEM PRZEMOCY

Podczas sesji uczestnik:

1. zdobędzie wiedzę na temat:

2. zdobędzie umiejętności w zakresie:

III SESJA – BUDOWANIE LOKALNEGO SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE – FUNKCJONOWANIE ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH I GRUP ROBOCZYCH

Podczas sesji uczestnik:

1. zdobędzie wiedzę na temat:

2. zdobędzie umiejętności w zakresie:

IV SESJA - GRUPOWE FORMY POMOCY OFIAROM PRZEMOCY W RODZINIE

Podczas sesji uczestnik:

1. zdobędzie wiedzę na temat:

2. zdobędzie umiejętności w zakresie:

Uczestnicy będą także rozwijać swoje umiejętności pracy z grupą.

Podczas każdej sesji trenerzy prowadzą superwizję pracy poszczególnych uczestników nad przemocą domową. Łączna liczba godzin superwizji (20 h) stanowi minimum wymagane w procedurze certyfikowania specjalistów w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.

Cena szkolenia: 2.800 zł od osoby (cena obejmuje wszystkie koszty związane z dydaktyką).

Koszty dojazdu, wyżywienia i noclegu pokrywa uczestnik. Miejsce szkolenia: Warszawa

PROCEDURA ZGŁASZANIA SIĘ NA SPOPR:

1. Przysłanie formularza zgłoszeniowego drogą pocztową lub e-mail do koordynatora szkoleń: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

2. Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego otrzymacie Państwo informację o kwalifikacji i sposobie dokonania płatności. Informacja zostanie przekazana poczta elektroniczną na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

3. Dokonanie wpłaty na rachunek Instytutu Psychologii Zdrowia

Bank Zachodni WBK S.A. 32 1090 1056 0000 0001 0128 5123

DO POBRANIA:


PROCES CERTYFIKOWANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

CERTYFIKAT SPECJALISTY W ZAKRESIE POMOCY OFIAROM PRZEMOCY W RODZINIE

Certyfikaty specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy mają pomóc osobom pracującym w obszarze przeciwdziałania przemocy wyznaczać konkretne kroki na drodze swojego rozwoju zawodowego w tej dziedzinie. Problematyka przeciwdziałania przemocy w rodzinie wymaga łączenia kompetencji różnych grup zawodowych, takich jak: psychologowie, pedagodzy, socjologowie, resocjalizatorzy, terapeuci uzależnień, kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni, funkcjonariusze policji, funkcjonariusze straży miejskiej itd. Dlatego proponowane certyfikaty stanowią gwarancję, że wyznaczone zostaną wspólne standardy w zakresie organizacji pracy i wiedzy pracowników, które mogą być wykorzystywane przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, hostele dla ofiar przemocy w rodzinie, punkty informacyjno-konsultacyjne i inne miejsca pomocowe. Stworzenie standardów pozwoli odwoływać się wszystkim (usługodawcom, usługobiorcom i płatnikom) do wspólnej podstawy, a także podniesie rangę świadczonej pomocy, jasno wskazując grono specjalistów w tej dziedzinie. Do tej pory nasz certyfikat otrzymało ponad 200 osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Więcej informacji na stronie http://www.niebieskalinia.pl/szkolenia/certyfikaty/certyfikat-specjalisty

CERTYFIKAT SUPERWIZORA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Program kształcenia i certyfikowania ma na celu wyłonienie i przygotowanie osób mogących świadczyć superwizję dla zespołów i osób pomagających osobom doznającym przemocy w rodzinie, realizujących programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie, realizatorów oddziaływań wobec osób stosujących przemoc, członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

PRZEBIEG PROGRAMU: Program będzie przebiegał w dwóch ścieżkach:

  1. Uzyskiwanie certyfikatu superwizora w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w trybie z nominacji – od 1.09.2012 do 30.06.2013 roku
  2. Uzyskiwanie certyfikatu superwizora w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w trybie zwyczajnym – od 1.01.2013 roku.

Szczegółowe warunki uzyskiwania certyfikatu w trybie z nominacji zostały podane pod adresem: http://www.niebieskalinia.pl/szkolenia/certyfikaty/certyfikat-superwizora.

Nadzór merytoryczny nad programem sprawuje Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, placówka Instytutu Psychologii Zdrowia PTP.


SEMINARIA WARSZTATOWE (40-GODZINNE)

To propozycja dla tych, którzy są zainteresowani wybraną specyfiką pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Może ona stanowić cenne i niezbędne uzupełnienie dotychczasowych szkoleń potencjalnych uczestników jak również rozpocząć proces specjalizowania się w pracy z konkretnym klientem (dorosłym i dzieckiem). Poza tym wytyczne Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (na lata 2012-2013)(na podstawie art.8, pkt 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) wskazują że zaleca się w miarę możliwości organizowanie i umożliwiane udziału w szkoleniach specjalistycznych w większym wymiarze czasowym i o bardziej szczegółowym programie związanym z konkretnymi zagadnieniami (np praca z dorosłymi osobami doznającymi przemocy w rodzinie w tym kobietami, praca z krzywdzonymi dziećmi, pomoc ofiarom wykorzystywania seksualnego, praca z osobami stosującymi przemoc w rodzinie itd.)”.

SEMINARIA WARSZTATOWE (40-GODZINNE) REALIZOWANE SĄ WEDŁUG 2 WARIANTÓW:

WARIANT I – zgłoszenia indywidualne

Miejsce szkolenia: Warszawa

Cena szkolenia: 1000 zł od osoby (cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe dla uczestnika)

Koszty dojazdu, wyżywienia i noclegu pokrywa uczestnik. PROCEDURA ZGŁASZANIA SIĘ NA SEMINARIA:

1. Kontakt e-mail do koordynatora szkoleń Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

2. Dokonanie wpłaty na rachunek Instytutu Psychologii Zdrowia

Bank Zachodni WBK S.A. 32 1090 1056 0000 0001 0128 5123

WARIANT II – szkolenie w środowisku lokalnym

Szkolenia lokalne odbywające się na zamówienie we wskazanym miejscu. Rekrutacji uczestników dokonuje Zleceniodawca.

Czas szkolenia: 40 godzin

Cena szkolenia: 10.000 zł. Cena szkolenia jest ceną dla 1 grupy szkoleniowej (ok. 18 osób). (cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe dla uczestnika) Więcej informacji uzyskacie Państwo kontaktując się z koordynatorem szkoleń: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

1. PRACA ZE SPRAWCAMI WG MODELU Z DULUTH

(trenerzy: Marek Prejzner i Izabela Banasiak)

Podczas szkolenia uczestnik:

1. zdobędzie wiedzę na temat:

2. zdobędzie umiejętności w zakresie:

2. PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY WOBEC DZIECKA W RODZINIE - POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECKA I JEGO RODZICÓW

(trener: Katarzyna Fenik)

Podczas szkolenia uczestnik:

1. zdobędzie wiedzę na temat:

2. zdobędzie umiejętności w zakresie:

3. BUDOWANIE SYSTEMU PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE – FUNKCJONOWANIE ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH I GRUP ROBOCZYCH

(trenerzy: Renata Durda, Izabela Banasiak)

Podczas szkolenia uczestnik:

1. zdobędzie wiedzę na temat:

2. zdobędzie umiejętności w zakresie:

4. POMOC GRUPOWA OSOBOM DOŚWIADCZAJĄCYM PRZEMOCY W RODZINIE

(trener: Renata Kałucka)

Podczas szkolenia uczestnik:

1. zdobędzie wiedzę i rozumienie na temat:

2. zdobędzie umiejętności w zakresie:

5. PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY SEKSUALNEJ WOBEC DZIECI – ROZPOZNAWANIE I UDZIELANIE DZIECKU POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

(trener: Magdalena Pietruszka-Pandey)

Podczas szkolenia uczestnik:

1. zdobędzie wiedzę na temat:

2. zdobędzie umiejętności w zakresie:

(Moduły tematyczne: sytuacja ofiary i sprawcy, kompetencje rozpoznawania przemocy seksualnej wobec dzieci, umiejętności udzielania pomocy i wparcia ofierze i rodzinie, budowanie lokalnej interdyscyplinarnej koalicji na rzecz przeciwdziałania zjawisku)

6. PROFILAKTYKA WYPALENIA ZAWODOWEGO W ZAWODACH ZWIAZANYCH Z POMAGANIEM I W SŁUŻBACH SPOŁECZNYCH

(trener: Magdalena Pietruszka-Pandey)

Podczas szkolenia uczestnik:

1. zdobędzie wiedzę na temat:

2. zdobędzie umiejętności w zakresie:

(Moduły tematyczne: stres, asertywność, komunikacja, budowanie własnej strategii chroniącej)

7. KRZYWDZENIE DZIECKA W RODZINIE Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM - diagnoza i pomoc

(trener: Renata Kałucka)

Podczas szkolenia uczestnik:

1. zdobędzie wiedzę na temat:

2. zdobędzie umiejętności w zakresie:


SUPERWIZJA PRACY NAD PRZEMOCĄ DOMOWĄ

Praca w obszarze pomagania drugiemu człowiekowi stanowi źródło satysfakcji zawsze wtedy, kiedy osiąga się cele zakładane w procesie pomagania. Osoba pomagająca – terapeuta, pracownik socjalny, pedagog, wychowawca etc. czerpie wtedy zadowolenie i poczucie sensu w swoich zawodowych poczynaniach. Jednakże każdej osobie pomagającej zdarzają się trudni pacjenci/klienci oraz trudne sytuacje z nimi związane. Nie sposób nauczyć się na studiach czy kursach postępowania w indywidualnie różniących się sytuacjach, które spotykamy w pracy. Ma to swój wyraz także w pracy z rodzinami z problemem przemocy, z dorosłymi, z dziećmi. Zdarza się, że z różnych powodów proces pomagania nie posuwa się w takim tempie albo nie idzie w takim kierunku, jak zakładaliśmy kreśląc plan pomocy. Chcemy pomagać, ale nie robimy tego skutecznie. Stajemy wtedy przed sytuacją, która nas zastanawia, niepokoi, wprawia w poczucie bezradności. Nie wiemy, czy dobrze postępujemy, nie wiemy jak poradzić sobie z trudnością pojawiającą się w pracy z pacjentem/klientem. Potrzebujemy pomocy kogoś, kto jest bardziej doświadczony zawodowo, kogoś, kto nie jest zaangażowany, tak jak my w konkretną relację pomagania. Możemy oczekiwać także pomocy innych osób, które podzielą się własnymi doświadczeniami, udzielą nam wsparcia merytorycznego oraz zwyczajnie ludzkiego. Wszystkie te aspekty składają się na obszar rozwoju zawodowego osób pomagających określany jako superwizja.

Dla kogo przeznaczona jest superwizja?

W obiegowej opinii superwizja nadal przypisywana jest psychologom i psychoterapeutom. Jednakże w obszarze pomagania rodzinom z problemem przemocy powinna ona być stałym elementem pracy każdego profesjonalisty bez przypisania do konkretnego zawodu.

Superwizja może odbywać się w formie indywidualnych sesji, na których obecny jest superwizor i superwizant. Każda osoba pomagająca może korzystać z tej formy superwizji.

Inną formułą jest grupa superwizyjna, prowadzona przez jednego lub dwóch superwizorów. Jej uczestnikami są osoby pracujące z pacjentem/klientem w podobnym obszarze, np. terapeuci z jednego ośrodka, osoby zajmujące się pracą z rodzinami z problemem przemocy na danym terenie, pracownicy z konkretnej placówki, np. dom dziecka, przedszkole, ośrodek pobytu dziennego itp., pracownicy socjalni, pedagodzy i wychowawcy.

Ilość godzin superwizyjnych i formuła (indywidualna, grupowa) należy do wyboru zainteresowanych osób.

Superwizja indywidualna

Superwizja grupowa (grupa: do 6 osób)

Cena: 150 zł za godzinę

Cena: 200 zł za godzinę


MAŁE FORMY SZKOLENIOWE (8 i 12-GODZINNE)

Zgodnie z wytycznymi do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (na lata 2012-2013) (na podstawie art.8, pkt 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) określonymi przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej czas trwania szkolenia powinien wynosić minimum 24 godziny. Dlatego osobom chcącym doskonalić swoje umiejętności w tym obszarze pomagania proponujemy do wyboru kilka 8-godzinnych szkoleń jednodniowych umożliwiając tym samym indywidualny wybór tematyki w trzech osobnych cyklach.

Szkolenia 8-godzinne - Cena: 3.000 zł za grupę do 18 osób
Szkolenia 12-godzinne - Cena: od 4.000 zł za grupę do 18 osób
Miejsce: wskazane przez Zleceniodawcę

W przypadku wybranych szkoleń 8 i 12-godzinnych możliwy jest wariant stacjonarny (w Warszawie) z opłatą pobieraną od uczestnika - szczegóły w opisach szkoleń.

1. KONTAKT Z OSOBĄ DOŚWIADCZAJĄCĄ PRZEMOCY PODCZAS REALIZOWANIA ZADAŃ ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO / GRUPY ROBOCZEJ
(Czas szkolenia: 8 godz.)

Cele szkolenia: uzyskanie większego zrozumienia w kontakcie z osobą, doświadczającą przemocy w rodzinie, przećwiczenie umiejętności rozmowy w takiej sytuacji.

Udział w szkoleniu umożliwi uczestnikom zdobycie lub pogłębienie wiedzy w następujących obszarach:

2. WSPÓŁPRACA W ZESPOŁACH INTERDYSCYPLINARNYCH
(Czas szkolenia: 8 godz.)

Cele szkolenia: podwyższenie poziomu komunikacji i współpracy w zespole, uzyskanie większej efektywności, lepszego reagowania w sytuacjach niestandardowych.

Udział w szkoleniu umożliwi uczestnikom zdobycie lub pogłębienie wiedzy w następujących obszarach:

3. PIERWSZY KONTAKT Z OFIARĄ PRZEMOCY
(Czas szkolenia: 8 godz.)

(trener: Ewa Bilska)

Cele szkolenia: zapoznanie się z zasadami pracy w trakcie pierwszego kontaktu z ofiarą przemocy w rodzinie.

Udział w szkoleniu umożliwi uczestnikom zdobycie lub pogłębienie wiedzy w następujących obszarach:

4. PRACA ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH
(Czas szkolenia: 8 godz.)

(trenerzy: Renata Durda, Izabela Banasiak, Piotr Antoniak)

Cele szkolenia: zapoznanie się z zasadami, celami i metodami pracy zespołów interdyscyplinarnych, przybliżenie idei pracy w takich zespołach, gdzie łączone są kompetencje osób i służb w pomocy osobom dotkniętym przemocą oraz nauka pracy w takich zespołach.

Udział w szkoleniu umożliwi uczestnikom zdobycie lub pogłębienie wiedzy w następujących obszarach:

5. PRACA W GRUPACH ROBOCZYCH
(Czas szkolenia: 8 godz.)

(trenerzy: Renata Durda, Izabela Banasiak, Piotr Antoniak)

Cele szkolenia: pokazać, że grupa robocza jest „narzędziem” do szczególnie trudnych przypadków przemocy w rodzinie.

Udział w szkoleniu umożliwi uczestnikom zdobycie lub pogłębienie wiedzy w następujących obszarach:

6. BUDOWANIE WIZERUNKU INSTYTUCJI/SŁUŻBY I EFEKTYWNE KONTAKTY MEDIAMI
(Czas szkolenia: 8 godz.)

(trener: Magdalena Pietruszka-Pandey)

Cele szkolenia: nabycie umiejętności skutecznego promowania działania własnej instytucji/służby w mediach i swobody w zarządzaniu relacjami z mediami.

Udział w szkoleniu umożliwi uczestnikom zdobycie lub pogłębienie wiedzy w następujących obszarach:

7. RADZENIE SOBIE ZE STRESEM W PRACY POMAGACZA I REPREZENTANTA SŁUŻBY SPOŁECZNEJ
(Czas szkolenia: 8 godz.)

(trener: Magdalena Pietruszka-Pandey)

Cele szkolenia: nabycie umiejętności skutecznego radzenia sobie ze stresem w sytuacjach zawodowych i zwiększenie swobody i pewności działania w sytuacjach trudnych.

Udział w szkoleniu umożliwi uczestnikom zdobycie lub pogłębienie wiedzy w następujących obszarach:

8. SKUTECZNE BUDOWANIE WIZERUNKU OSOBY POMAGAJACEJ I REPREZENTANTA SŁUŻBY SPOŁECZNEJ
(Czas szkolenia: 8 godz.)

(trener: Magdalena Pietruszka-Pandey)

Cele szkolenia: nabycie umiejętności skutecznego i pełnego pasji budowania zawodowych relacji zewnętrznych, w szczególności zwiększenie kompetencji prezentacyjnych wobec autorytetów i grup publiczności

Udział w szkoleniu umożliwi uczestnikom zdobycie lub pogłębienie wiedzy w następujących obszarach:

9. ASERTYWNOŚĆ JAKO STRATEGIA PROFILAKTYCZNA WYPALENIA ZAWODOWEGO W PRACY POMAGACZA I REPREZENTANTA SŁUŻBY SPOŁECZNEJ
(Czas szkolenia: 8 godz.)

(trener: Magdalena Pietruszka-Pandey)

Cele szkolenia: nabycie umiejętności asertywnej komunikacji i budowania relacji z klientami i współpracownikami w sposób chroniący przed wypaleniem; zwiększenie kompetencji zawodowych i satysfakcji z pracy.

Udział w szkoleniu umożliwi uczestnikom zdobycie lub pogłębienie wiedzy w następujących obszarach:

Świadome zarządzanie relacjami zawodowymi: z klientami, współpracownikami i innymi (prawa moje i innych)

10. DZIECKO W RODZINIE Z PROBLEMEM PRZEMOCY  – OFIARA I ŚWIADEK
(Czas szkolenia: 8 godz.)

(trener: Katarzyna Fenik / Renata Kałucka)

Odbiorcy: profesjonaliści pracujący z dziećmi lub na rzecz dzieci

Program szkolenia:

Udział w szkoleniu umożliwi uczestnikom zdobycie lub pogłębienie wiedzy w następujących obszarach:

oraz zdobycie umiejętności w zakresie:

Czas trwania szkolenia: 8 godzin dydaktycznych w godz. 10.00-16.30.

Uwaga: Możliwy nabór na szkolenie w wariancie stacjonarnym. Przyjmujemy zgłoszenia indywidualne.

Miejsce szkolenia: Warszawa

Cena szkolenia: 250 zł od osoby (cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe dla uczestnika, lunch). Koszty dojazdu pokrywa uczestnik.

Dostępne terminy szkoleń "Niebieskiej Linii"

Kontakt e-mail do koordynatora szkoleń: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

11. DIALOG JAKO METODA PRACY GRUPY KOREKCYJNO-EDUKACYJNEJ
(Czas szkolenia: 12 godz.)

(trenerzy: Marek Prejzner i Izabela Banasiak)

Szkolenie ma formę 12 godzinnego warsztatu. Kierowane jest do osób prowadzących grupy korekcyjno-edukacyjne i chcących uzupełnić dotychczasowe szkolenia z zakresu pracy ze sprawcami przemocy.

Podczas szkolenia uczestnik:

1. zdobędzie wiedzę na temat:

2. zdobędzie umiejętności w zakresie:

WARIANT I – zgłoszenia indywidualne

Miejsce szkolenia: Warszawa

Cena szkolenia: 320 zł od osoby (cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe dla uczestnika, lunch).
Koszty dojazdu pokrywa uczestnik.

Dostępne terminy szkoleń "Niebieskiej Linii"

PROCEDURA ZGŁASZANIA SIĘ NA SEMINARIA:

1. Kontakt e-mail do koordynatora szkoleń: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

2. Dokonanie wpłaty na rachunek Instytutu Psychologii Zdrowia
Bank Zachodni WBK S.A. 32 1090 1056 0000 0001 0128 5123

WARIANT II – szkolenie w środowisku lokalnym

Szkolenia lokalne odbywające się na zamówienie we wskazanym miejscu. Rekrutacji uczestników dokonuje Zleceniodawca.

Czas szkolenia: 12 godzin. Cena szkolenia: od 4.000 zł za grupę szkoleniową do 18 osób (cena obejmuje: przeprowadzenie szkolenia oraz materiały dydaktyczne
dla uczestników). Miejsce szkolenia: na zamówienie konkretnego środowiska we wskazanym przez niego miejscu. Naboru na szkolenie dokonuje Zleceniodawca.
Prosimy o kontakt z koordynatorem szkoleń na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

12. SYTUACJA PSYCHOLOGICZNA DZIECKA – OFIARY I ŚWIADKA PRZEMOCY W RODZINIE
(Czas szkolenia: 8 godz.)

(trener: Renata Kałucka)

Cele szkolenia: uzyskanie większego zrozumienia sytuacji psychologicznej, w jakiej znajduje się dziecko w rodzinie z problemem przemocy.

Udział w szkoleniu umożliwi uczestnikom uzyskanie lub pogłębienie wiedzy w następujących obszarach:

13. KONTAKT Z DZIECKIEM – OFIARĄ PRZEMOCY. Podstawy pracy z dzieckiem
(Czas szkolenia: 8 godz.)

(trener: Renata Kałucka)

Cele szkolenia: nabycie praktycznych umiejętności z zakresu rozmowy z dzieckiem krzywdzonym.

Udział w szkoleniu umożliwi uczestnikom uzyskanie lub pogłębienie wiedzy w następujących obszarach:

14. RODZINA DZIECKA - OFIARY PRZEMOCY. Praca interwencyjna nad zmianą
(Czas szkolenia: 8 godz.)

(trener: Katarzyna Fenik)

Podczas szkolenia uczestnik:

zdobędzie wiedzę na temat:

- systemu funkcjonowania rodziny z problemem przemocy
- mechanizmów rodziny z problemem przemocy
- potrzebnych dziecku działań ze strony profesjonalistów

zdobędzie umiejętności w zakresie:

- opracowywania planu potrzeb dla dziecka z rodziny z problemem przemocy
- planowania zmian w życiu rodziny na rzecz ochrony dziecka
- prowadzenia rozmów interwencyjnych z rodzicami dziecka – ofiary przemocy.

15. WYKORZYSTYWANIE SEKSUALNE DZIECI. Rozpoznanie sytuacji dziecka
(Czas szkolenia: 8 godz.)

(trener: Katarzyna Fenik)

Podczas szkolenia uczestnik:

zdobędzie wiedzę na temat:

- sytuacji psychologicznej dziecka ofiary-wykorzystywania seksualnego
- objawów występujących u dziecka wykorzystywanego seksualnie

zdobędzie umiejętności w zakresie:

- kontaktu z dzieckiem wykorzystywanym seksualnie
- planowania pomocy dziecku

 

Cennik małych form szkoleniowych


Czas szkolenia: 8 godz. Cena szkolenia: 3.000 zł za grupę szkoleniową do 18 osób (cena obejmuje: przeprowadzenie szkolenia oraz materiały dydaktyczne dla uczestników).
Czas szkolenia: 12 godz. Cena szkolenia: od 4.000 zł za grupę szkoleniową do 18 osób (cena obejmuje: przeprowadzenie szkolenia oraz materiały dydaktyczne dla uczestników).
Miejsce szkolenia: na zamówienie konkretnego środowiska we wskazanym przez niego miejscu. Naboru na szkolenie dokonuje Zleceniodawca. Prosimy o kontakt z koordynatorem szkoleń na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
W przypadku wybranych szkoleń 8 i 12-godzinnych możliwy jest wariant stacjonarny (w Warszawie) z naborem ogłaszanym przez nas i opłatą pobieraną od uczestnika - szczegóły w opisie danego szkolenia.


KADRA „NIEBIESKIEJ AKADEMII PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE”

 

 

PIOTR ANTONIAK - kierownik merytoryczny „Niebieskiej Akademii”

Z-ca kierownika Pogotowia "Niebieska Linia" ds. klinicznych, mgr psychologii, specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat PARPA), certyfikowany specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie (certyfikat IPZ PTP), trener warsztatu PTP, odbył szkolenie z leczenia PTSD metodą Przedłużonej Ekspozycji wg E. Foa, terapeuta uzależnień od 1996 roku, od 15 lat prowadzi terapię i grupy wsparcia dla ofiar przemocy, od 13 lat szkolenia z zakresu uzależnienia alkoholowego i przeciwdziałania przemocy, kierownik  i trener Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie, Przewodniczący Kapituły Certyfikatu w Zakresie Pomocy Ofiarom Przemocy, członek Kapituły Certyfikatu Superwizora w Zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, wykładowca  Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.


 

IZABELA BANASIAK - pedagog, trener, kurator sądowy, facylitator

Posiada 20-letnią praktykę zawodową. Jest absolwentką m.in. studiów podyplomowych UW Studium Terapii i Treningu Grupowego oraz SPP i SPPwR oraz Studium Prawa Europejskiego. Pracowała przez 8 lat w IPZ i   w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieskiej Linii”. Posiada Certyfikat Specjalisty przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Prowadziła zajęcia w NAWA (Niebieska Akademia Warszawska). Od 12 lat zajmuje się m.in.  prowadzeniem szkoleń. Doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i szkoleń zdobywała w IPSIR, IPZ - NL  oraz w firmach szkoleniowych. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, komunikacji, współpracy służb oraz prowadzenia programu edukacyjno-korekcyjnego według modelu z Duluth. Aktualnie współpracuje z IPZ, prowadząc od 7 lat zajęcia w Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i  Studium Pomocy Ofiarom Przemocy.


 

dr n. hum. EWA BILSKA – psycholożka, trenerka

Od 1998 roku współpracuje z Ogólnopolskim Pogotowiem „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia. Obecnie zajmuje się szkoleniem stażystów przygotowujących się do pracy z ofiarami przemocy w rodzinie. Jest autorką licznych artykułów na temat pomocy ofiarom przemocy i wypalenia zawodowego między innymi w dwumiesięczniku „Niebieska Linia” i innych czasopismach branżowych. W ramach Niebieskiej Akademii Warszawskiej prowadziła zajęcia warsztatowe (Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie) oraz wykłady dotyczące wypalenia zawodowego osób zajmujących się pracą z ofiarami przemocy w rodzinie. We współpracy z Wydziałem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Biura Polityki Społecznej miasta stołecznego Warszawy w 2011 roku zrealizowała badania dotyczące opinii osób doświadczających przemocy na temat funkcjonowania instytucji pomagających ofiarom przemocy w rodzinie. Jest pracownikiem Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie gdzie w Zakładzie Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej prowadzi zajęcia z patologii społecznych i patologii rodziny, profilaktyki społecznej i interwencji kryzysowej.


 

RENATA DURDA - kierowniczka Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ

Ekspertka w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, certyfikowana specjalistka ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat PARPA), certyfikowana specjalistka w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie (certyfikat IPZ PTP), członek Kapituły Certyfikatu Specjalisty w Zakresie Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie oraz Kapituły Certyfikatu Superwizora w Zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, trener Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie; redaktorka naczelna dwumiesięcznika "Niebieska Linia" poświęconego problematyce przemocy (http://www.pismo.niebieskalinia.pl/); członkini Rady ds. Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ministrze Sprawiedliwości, doradczyni społeczna Rzecznika Praw Dziecka, członkini Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej.


 

KATARZYNA FENIK – psychoterapeutka, pedagog specjalny

Absolwentka Studium Psychoterapii Dziecka i Rodziny, ukończyła 4-letni Kurs Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz podyplomowe studia „Seksuologia kliniczna” przy Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w Warszawie. Od 2003 roku pracuje w Fundacji Dzieci Niczyje. Od wielu lat współpracuje z organizacjami udzielającymi pomocy ofiarom przemocy. Jest autorką programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania przemocy, profilaktyki uzależnień, bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz współautorką kampanii na temat handlu dziećmi: „Dzieci nie są na sprzedaż”. Prowadzi szkolenia w zakresie problematyki przemocy. Ma w swoim dorobku wiele artykułów poświęconych pracy terapeutycznej z dziećmi krzywdzonymi. Jest trenerką Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia. Prowadzi prywatny gabinet psychoterapii.


 

RENATA KAŁUCKA - psycholożka, psychoterapeutka

Studia magisterskie ukończyła w 1994 roku. W 2006 roku ukończyła trzyletnie Studium Psychoterapii Indywidualnej i Grupowej oraz Studium Terapii Rodzin w Laboratorium Psychoedukacji. Stale rozwija swoje umiejętności poprzez udział w systematycznej superwizji. Bierze udział w konferencjach naukowych. Pracuje klinicznie z małymi dziećmi i ich rodzicami w Centrum Dziecka i Rodziny Fundacji Dzieci Niczyje. W doświadczeniu zawodowym ma kilkuletnią pracę z rodzinami w Fundacji Mederi w Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu oraz roczną psychoterapię młodzieży na oddziale neurologii dziecięcej w Szpitalu w Dziekanowie Leśnym. Prowadzi praktykę kliniczną w prywatnym gabinecie, gdzie pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą. Prowadzi szkolenia i superwizje dla różnych grup specjalistów. Jest wykładowcą i trenerką Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia. Prowadzi zajęcia dla studentów na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Angażuje się w projekty mające wypracowywać i wdrażać standardy pomocy psychologicznej osobom dorosłym i dzieciom.


 

AGNIESZKA KŁOSOWSKA - pracuje jako terapeutka uzależnień od 1997

Z wykształcenia jest pracownikiem socjalnym, pedagożką, absolwentką nauk o rodzinie. Pracowała w poradniach, na oddziałach uzależnień, na obozach dla rodzin dysfunkcyjnych z problemem przemocy, w zakładzie karnym z uzależnionymi i sprawcami przemocy, w świetlicach socjoterapeutycznych. Jest wieloletnią współpracowniczką Poradni Telefonicznej „Niebieska Linia” IPZ PTP. W obszarach szkoleń jej doświadczenia obejmują szkolenia członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


 

AGNIESZKA OLSZEWSKA - prawniczka, trener szkoleniowy, mediator rodzinny

Jest pracownikiem Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" oraz Fundacji Aktywizacja, współpracownikiem Komitetu Ochrony Praw Dziecka, Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego. Absolwentka Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, autorka wielu artykułów i publikacji (stała współpraca ze "Światem Problemów", "Niebieską Linią", "Wychowaniem w Przedszkolu", "Emocjami", Studium Prawa Europejskiego).
W trakcie przygotowywania pracy doktorskiej z zakresu przemocy w rodzinie, a także Podyplomowych Studiów Przygotowania Pedagogicznego i prawa kanonicznego na UKSW. Posiada Certyfikat Specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie (IPZ PTP). Członkini zespołów interdyscyplinarnych. 


 

MAGDALENA PIETRUSZKA-PANDEY– psycholog, trener

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. Ukończyła psychologię i dziennikarstwo na KUL-u w Lublinie, Studium Psychologicznej Pomocy Rodzinie w Warszawie oraz Szkołę Trenerów Instytutu TROP i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ma za sobą doświadczenie w pracy w Psychologicznym Punkcie Pomocy Rodzinie (w tym z ofiarami i sprawcami przemocy) oraz wieloletnie w Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, gdzie zajmowała się edukacją publiczną. Prowadziła zajęcia dla studentów Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz Uniwersytetu Medycznego w Warszawie z zagadnień dotyczących profilaktyki uzależnień oraz nabywania umiejętności psychologicznych. Współpracuje z Fundacją ETOH Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych, Quality & Development Institute, AP Edukacja Sp z o.o. Centrum Szkoleniowe oraz firmą Fryczkowski Szkolenia. Ma ogromne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla przedstawicieli różnych instytucji samorządów loklanych, urzędów centralnych i resortów oraz NGO-sów. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Organizuje także wyjazdy rozwojowe, coachingowe i motywacyjne i medytacyjne w Himalaje. Obecnie w trakcie pozyskiwania wiedzy i uprawnień coachingowych.


 

MAREK PREJZNER - trener/facylitator

Posiada ponad 20–letnie doświadczenie zawodowe w pracy ze sprawcami przemocy w rodzinie oraz prawie 12-letnie jako trener dla prowadzących program według Modelu Duluth.Swoje doświadczenia uzyskał pracując w Zrzeszeniu Amerykańsko Polskim w Chicago jako facylitator grup dla sprawców przemocy w rodzinie. Jako trener/wykładowca od 2001 roku współpracuje z Fundacją im. Stefana Batorego oraz z Centralnym Zarządem Służby Więziennej gdzie przeprowadził liczne szkolenia, wykłady i treningi na temat pracy ze sprawcami przemocy. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz absolwentem Studium dla Pracowników Socjalnych Chicago Area Project i Harold Washington College. Ukończył liczne szkolenia związane z rozwiązywaniem problemu przemocy w rodzinie. Posiada Certyfikat Specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia PTP. Ponadto jest członkiem Kapituły przyznawania certyfikatu superwizora w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przy IPZ PTP. Specjalizuje się w prowadzeniu zajęć dotyczących Modelu Duluth – pracy ze sprawcami przemocy oraz programów prewencyjnych dla młodzieży. W ramach Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie prowadził zajęcia na temat „Jak pracować ze sprawcami przemocy w rodzinie”. Jest założycielem Instytutu Prewencji Przemocy.