Niebieska Akademia Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie IPZ PTP

Kategoria: Szkolenia
Utworzono: 2014-08-27
Administrator NL

Instytut Psychologii Zdrowia PTP od 1995 roku z powodzeniem realizuje szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Przez te wszystkie lata staraliśmy się wychodzić naprzeciw potrzebom osób pracujących w tym trudnym obszarze uruchamiając zarówno szkolenia zaawansowane, jak i krótkie formy szkoleniowe, mające na celu poprawę i doskonalenie kompetencji zawodowych. Kadra dydaktyczna Instytutu Psychologii Zdrowia PTP na bieżąco uaktualnia programy szkoleń, uwzględniając zmieniającą się rzeczywistość prawną (np. nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) jak i społeczną (np. większa wrażliwość na problem przemocy w rodzinie).

Organizujemy zintegrowany system szkoleń pozwalający na podnoszenie kompetencji w obszarze pracy nad przemocą domową, który można realizować systematycznie i kompleksowo w ramach "Niebieskiej Akademii":

Ukończenie obu szkoleń pozwala na realizację procedury certyfikowania i uzyskania rekomendacji Specjalisty w Zakresie Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie udzielonej przez Instytut Psychologii Zdrowia i Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. W programie obu kursów dominuje formuła pracy warsztatowej, którą uczestnicy szczególnie cenią.

Mniejsze formy szkoleniowe (40-godzinne i 8-godzinne) można wybrać według indywidualnych potrzeb, uzupełniając swój zawodowy warsztat o niezbędne umiejętności i kompetencje.

Od 2012 roku rozpoczęliśmy również procedurę certyfikowania Superwizorów w Zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie uznając superwizję w tym obszarze jako niezbędny standard pozwalający na poprawę efektywności udzielanej pomocy w wyżej wymienionym zakresie oraz zapobiegający wypaleniu zawodowemu.

Zapraszamy Państwa do bliższego zapoznania się z naszą szczegółową ofertą szkoleniową.