Konsultacje projektu rozporządzenia w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych

Kategoria: System
Utworzono: 2016-02-18
Administrator NL

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało na swojej stronie internetowej projekt rozporządzenia w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Projekt został opracowany w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach.

Projekt rozporządzenia wraz załącznikami oraz pismo przewodnie w sprawie uzgodnień i konsultacji, które można zgłaszać do 1 marca 2016 r. zanjdują się pod adresem:

https://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-rozporzadzen-i-zarzadzen/pozytek-publiczny/projekt-rozporzadzenia-ministra-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej-w-sprawie-wzorow-ofert-i-ramowych-wzorow-umow-dotyczacych-realizacji-zadan-publicznych-oraz-wzorow-sprawozdan-z-wykonania-tych-zadan-/

Źródło: www.mpips.gov.pl