Otwarty konkurs ofert dla NGO w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej

Kategoria: System
Utworzono: 2016-03-24
Administrator NL

Do 4 kwietnia 2016 ro. można składać oferty w konkursie ofert na realizację zadań w podobszarze: działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem.

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2016 w obszarze przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - podobszar: działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem (zad. 1-4) w formie wsparcia realizacji zadania.

Termin składania ofert wyznacza się od dnia 11 marca 2016 r. do dnia 4 kwietnia 2016 r.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. konkursów dostępne pod adresem: http://mcps.com.pl/konkursy-ofert

Źródło: www.ngo.pl