Warszawa: Otwarte konkursy ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 r.

Kategoria: System
Utworzono: 2016-11-24
Administrator NL

Informujemy o podpisaniu w dniu 22 listopada 2016 r. zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy Nr: 1676/2016, 1677/2016, 1678/2016 oraz 1681/2016 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku.

Zadania konkursowe obejmują odpowiednio:

 

  1. ZAPEWNIENIE POMOCY SPECJALISTYCZNEJ OSOBOM  I RODZINOM  DOZNAJĄCYM RÓŻNYCH  FORM  PRZEMOCY
  2. ZAPEWNIENIE OFERTY POMOCY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE,  PODEJRZANYCH  O STOSOWANIE PRZEMOCY ORAZ PRZEJAWIAJĄCYCH  SKŁONNOŚCI  DO ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH
  3. DORADZTWO DLA CZŁONKÓW ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH  DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I GRUP ROBOCZYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE M.ST. WARSZAWY
  4. PRZEPROWADZENIE KAMPANII SPOŁECZNYCH/ KAMPANII INFORMACYJNO - EDUKACYJNYCH NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA TERENIE M.ST. WARSZAWY

Oferty, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 15 grudnia 2016 roku do godz. 16.00 Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, podpisać i złożyć wraz z dokumentami, o których mowa w § 5,w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 grudnia 2016 roku do godz. 16.00 w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2 lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, 00-098 Warszawa, ul. Niecała 2 (liczy się data wpływu do Urzędu).

Teksty zarządzeń oraz ogłoszenia konkursowe wraz z załącznikami dosępne są po adresem:
http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/zarzadzenia_uchwaly/Zarzadzenia/Prezydent_m__st__Warszawy/default.htm?TypAktu=1&Organ=2&Rok=2016&Miesiac=11&Dzien=22

Źródło: http://bip.warszawa.pl/