Warszawa: Konkurs ofert na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

Kategoria: System
Utworzono: 2016-11-24
Administrator NL

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 16 grudnia 2016 roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 grudnia 2016 roku do godz. 16.00 w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2 lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu).
[...]

Więcej informacji oraz treść zarządzenia i ogłoszenia konkusowego wraz załącznikami pod adresem:
http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/prowadzenie-specjalistycznego-o-rodka-wsparcia-dla-ofiar-przemocy-w-rodzinie-otwart

Źródło: http://ngo.um.warszawa.pl/