Pomoc Pokrzywdzonym Przestępstwem

Instytut Psychologii Zdrowia PTP świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom przestępstw oraz członkom ich rodzin. Zadanie współfinansowane jest z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Od 2009 roku prowadzimy działania skierowane do osób pokrzywdzonych wszystkimi rodzajami przestępstw, które nie są w stanie samodzielnie przebrnąć przez procedury sądowe, a także potrzebują wsparcia psychologicznego i finansowego, aby powrócić do pełni życia osobistego, zawodowego i społecznego.

W ramach projektu wsparcie osób pokrzywdzonym przestępstwem, świadków przestępstw oraz osób im najbliższych, obejmuje między innymi:

 • Organizowanie i finansowanie pomocy prawnej,
 • Organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej,
 • Organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza migowego lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej. Informacja na temat pomocy OPOP w jęzku migowym znajduje się TUTAJ
 • Pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub psychologiczną,
 • Organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu,
 • Pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji, wyrobów medycznych,
 • Pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych,
 • Pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy,
 • Organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 • Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielenia schronienia,
 • Finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za media (lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny),
 • Usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa,
 • Finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskaniem świadczeń i regulowaniem ww. spraw,
 • Porywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych,
 • Pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,
 • Finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego,
 • Finansowanie kosztów wyjazdu:
  1. Osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę,
  2. Uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje, podczas którego udzielana będzie pomoc, o której mowa w pkt 4,
 • Finansowanie robót budowlanych, w tym również przygotowania do realizacji robót budowlanych, w szczególności kosztów opracowania dokumentacji projektowej, przygotowania gruntu pod budowę, ekspertyz itp.
 • Zakup urządzeń i wyposażenia,
 • Zakup wartości niematerialnych i prawnych.

Wszystkie zadania związane z udzielaniem pomocy pokrzywdzonym znajdują się w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dn. 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości (Dz. U. z 2019, poz. 683).

Z pomocy mogą korzystać osoby pokrzywdzone przestępstwem (w wyniku uszkodzenia ciała, bójki lub pobicia, wypadku komunikacyjnego, gróźb karalnych, gwałtu/wykorzystania seksualnego, przemocy w rodzinie, niealimentacji, kradzieży, rozboju, oszustwa, uszkodzenia mienia i innych), świadkowie tych przestępstw oraz członkowie ich rodzin.

Pomoc świadczona w ramach projektu jest bezpłatna dla osób zakwalifikowanych do programu.

Aby dowiedzieć się więcej, wejdź na naszą nową stronę Ośrodki dla Pokrzywdzonych Przestępstwem (pomocpokrzywdzonymwarszawa.pl)

Serdecznie zapraszamy do naszego Okręgowego Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz naszych Lokalnych Punktów Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Przed wizytą prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia się na spotkanie ze specjalistą.

Warszawa-Śródmieście - Okręgowy Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

ul. Widok 24 (II piętro), 00-023 Warszawa
tel. do osoby I kontaktu: tel. 22 824 25 01
godziny urzędowania pracownika I kontaktu:

poniedziałek: 8.00-15.00

wtorek:13.00-20.00

środa 8.00-15.00

czwartek: 13.00-20.00

piątek: 8.00-15.00

sobota: 9.00-14.00

Warszawa-Mokotów - Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

ul. Grażyny 13/15, 02-548 Warszawa
tel. do osoby I kontaktu: tel. 786 641 738
godziny urzędowania pracownika I kontaktu:
wtorek, piątek: godz. 09:00-14.00

Warszawa-Wola - Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 

Al. Solidarności 84 lok. 6, 01-003 Warszawa
tel. do osoby I kontaktu: tel. 22 823 96 64
godziny urzędowania pracownika I kontaktu:
wtorek, środa: godz. 08:00-13.00

Warszawa-Żoliborz - Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Popiełuszki 16 lok. 14, 01-590 Warszawa
tel. do osoby I kontaktu: tel. 786 641 743
godziny urzędowania pracownika I kontaktu:
wtorek, czwartek: godz. 8.00-13.00

Grodzisk Mazowiecki - Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

ul. 3 Maja 57 (I piętro, gabinet nr 2), 05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. do osoby I kontaktu: tel. 786 641 742
godziny urzędowania pracownika I kontaktu:
środa, piątek: godz. 15.00-20.00

Pruszków - Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

ul. Kościuszki 28 lok. 23/6, 05-800 Pruszków
tel. do osoby I kontaktu: tel. 786 641 741
godziny urzędowania pracownika I kontaktu:
wtorek, czwartek: godz. 15.00-20.00

Piaseczno - Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

ul. Kościuszki 33 lok. 211, 05-500 Piaseczno
tel. do osoby I kontaktu: tel. 786 641 740
godziny urzędowania pracownika I kontaktu:
wtorek, czwartek godz. 9:00-14:00.

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

Newsletter Niebieskiej Linii

Dołącz do biuletynu Niebieskiej Linii i otrzymuj wszystkie bieżące informacje o akcjach, szkoleniach, wydarzeniach oraz nowych artykułach.