Pomoc Pokrzywdzonym Przestępstwem

Instytut Psychologii Zdrowia PTP świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom przestępstw oraz członkom ich rodzin. Zadanie współfinansowane jest z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Od 2009 roku prowadzimy działania skierowane do osób pokrzywdzonych wszystkimi rodzajami przestępstw, które nie są w stanie samodzielnie przebrnąć przez procedury sądowe, a także potrzebują wsparcia psychologicznego i finansowego, aby powrócić do pełni życia osobistego, zawodowego i społecznego.

W ramach projektu wsparcie osób pokrzywdzonym przestępstwem, świadków przestępstw oraz osób im najbliższych, obejmuje między innymi:

 • Organizowanie i finansowanie pomocy prawnej,
 • Organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej,
 • Organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza migowego lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej. Informacja na temat pomocy OPOP w jęzku migowym znajduje się TUTAJ
 • Pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub psychologiczną,
 • Organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu,
 • Pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji, wyrobów medycznych,
 • Pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych,
 • Pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy,
 • Organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 • Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielenia schronienia,
 • Finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za media (lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny),
 • Usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa,
 • Finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskaniem świadczeń i regulowaniem ww. spraw,
 • Porywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych,
 • Pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,
 • Finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego,
 • Finansowanie kosztów wyjazdu:
  1. Osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę,
  2. Uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje, podczas którego udzielana będzie pomoc, o której mowa w pkt 4,
 • Finansowanie robót budowlanych, w tym również przygotowania do realizacji robót budowlanych, w szczególności kosztów opracowania dokumentacji projektowej, przygotowania gruntu pod budowę, ekspertyz itp.
 • Zakup urządzeń i wyposażenia,
 • Zakup wartości niematerialnych i prawnych.

Wszystkie zadania związane z udzielaniem pomocy pokrzywdzonym znajdują się w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dn. 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości (Dz. U. z 2019, poz. 683).

Z pomocy mogą korzystać osoby pokrzywdzone przestępstwem (w wyniku uszkodzenia ciała, bójki lub pobicia, wypadku komunikacyjnego, gróźb karalnych, gwałtu/wykorzystania seksualnego, przemocy w rodzinie, niealimentacji, kradzieży, rozboju, oszustwa, uszkodzenia mienia i innych), świadkowie tych przestępstw oraz członkowie ich rodzin.

Pomoc świadczona w ramach projektu jest bezpłatna dla osób zakwalifikowanych do programu.

 

Serdecznie zapraszamy do naszego Okręgowego Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz naszych Lokalnych Punktów Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Przed wizytą prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia się na spotkanie ze specjalistą.

Warszawa-Śródmieście - Okręgowy Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

ul. Widok 24 (II piętro), 00-023 Warszawa
tel. do osoby I kontaktu: tel. 22 824 25 01
godziny urzędowania pracownika I kontaktu:

poniedziałek: 8.00-15.00

wtorek:13.00-20.00

środa 8.00-15.00

czwartek: 13.00-20.00

piątek: 8.00-15.00

sobota: 9.00-14.00

Warszawa-Mokotów - Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

ul. Grażyny 13/15, 02-548 Warszawa
tel. do osoby I kontaktu: tel. 786 641 738
godziny urzędowania pracownika I kontaktu:
wtorek, piątek: godz. 09:00-14.00

Warszawa-Wola - Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 

Al. Solidarności 84 lok. 6, 01-003 Warszawa
tel. do osoby I kontaktu: tel. 22 823 96 64
godziny urzędowania pracownika I kontaktu:
wtorek, środa: godz. 08:00-13.00

Warszawa-Żoliborz - Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Popiełuszki 16 lok. 14, 01-590 Warszawa
tel. do osoby I kontaktu: tel. 786 641 743
godziny urzędowania pracownika I kontaktu:
wtorek, czwartek: godz. 8.00-13.00

Grodzisk Mazowiecki - Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

ul. 3 Maja 57 (I piętro, gabinet nr 2), 05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. do osoby I kontaktu: tel. 786 641 742
godziny urzędowania pracownika I kontaktu:
środa, piątek: godz. 15.00-20.00

Pruszków - Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

ul. Kościuszki 28 lok. 23/6, 05-800 Pruszków
tel. do osoby I kontaktu: tel. 786 641 741
godziny urzędowania pracownika I kontaktu:
wtorek, czwartek: godz. 15.00-20.00

Piaseczno - Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

ul. Kościuszki 33 lok. 211, 05-500 Piaseczno
tel. do osoby I kontaktu: tel. 786 641 740
godziny urzędowania pracownika I kontaktu:
wtorek, czwartek godz. 9:00-14:00.

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

Newsletter Niebieskiej Linii

Dołącz do biuletynu Niebieskiej Linii i otrzymuj wszystkie bieżące informacje o akcjach, szkoleniach, wydarzeniach oraz nowych artykułach.