Zespół

Zespół Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ tworzą:

 • Maja Kuźmicz - od stycznia 2023 Kierowniczka Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy, psycholożka, trenerka, certyfikowana specjalistka w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie i superwizorka. Jest absolwentką psychologii klinicznej SWPS, Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej oraz studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży „Poza Schematami”. Prowadzi konsultacje indywidualne, grupy wsparcia oraz edukacyjne, a także warsztaty kompetencji społecznych. Trenerka w zespole szkoleniowym Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 • Renata Durda - kierowniczka Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ do grudnia 2022, certyfikowana superwizorka i specjalistka ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, redaktorka naczelna dwumiesięcznika "Niebieska Linia", autorka wielu publikacji z zakresu tworzenia interdyscyplinarnych rozwiązań na rzecz zapobiegania zjawisku przemocy w rodzinie, członkini Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (2011-2020), społeczna doradczyni Rzecznika Praw Dziecka (2010-2018), członkini Rady Kobiet przy Prezydencie m.st. Warszawa (od 2019 roku), członkini Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Krajowym Centrum Przeciwdziałania Przemocy (2022-2025).
 • Agnieszka Machnowska - zastępczyni kierowniczki Pogotowia "Niebieska Linia" ds. klinicznych, kierowniczka Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie. Psycholożka, psychoterapeutka, trenerka, certyfikowana specjalistka i superwizorka w zakresie przemocy w rodzinie. Absolwentka psychologii klinicznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, Helsinskiej Fundacji Praw Człowieka, Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz licznych szkoleń z zakresu m.in. interwencji kryzysowej, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR), Dialogu Motywującego, terapii traumy (EMDR), terapii DDA i DDD, budowania odporności psychicznej, pracy z osobą stosującą przemoc (Duluth), interwencji relacyjnej opartej na zaufaniu (TBRI), zaburzeń osobowości, zaburzeń przywiązania i terapii więzi. Pracuje w nurcie integracyjnym. Od 20 lat zajmuje się problematyką przemocy w rodzinie.
 • Malwina Bobrzyk - adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwent prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z Pogotowiem związana od 2005 roku, w którym świadczy poradnictwo prawne w postaci konsultacji indywidulanych oraz telefonicznych dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, świadków tych czynów oraz osób pokrzywdzonych innymi przestępstwami. Specjalizuje się w prawie rodzinnym i opiekuńczym, a także karnym.
 • Aneta Bukowska - psycholożka, psychoterapeutka par.  Tytuł magistra psychologii uzyskała na Uniwersytecie SWPS. Jest certyfikowaną terapeutką par w nurcie integracyjnym (certyfikacja Instytutu Psychologii Zdrowia). Obecnie kształci się w czteroletniej szkole psychoterapii we Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii. Ukończyła szkolenia z zakresu dialogu motywacyjnego oraz Praca ze Sprawcą Przemocy wg modelu "Partner Plus", szkolenie NEST (The New Experience for Survivors of Trauma - Nowe Doświadczenie dla Osób Dotkniętych Traumą). Odbyła również dwuletni wolontariat w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ. Prowadzi konsultacje indywidualne, zajęcia edukacyjne oraz warsztaty rozwojowe dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie.
 • Karolina Czarnecka -Mgr psychologii o specjalizacji sądowo-penitencjarnej.  Praktyki zawodowe odbywała w Areszcie Śledczym w Warszawie.  Absolwentka rocznego stażu zawodowego w Pogotowiu "Niebieska Linia" IPZ. Ukończyła szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, m.in. Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie, Praca ze Sprawcą Przemocy wg modelu "Rodzina" oraz "Partner Plus".Certyfikowana specjalistka ds. pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. Superwizorka w zakresie przemocy w rodzinie. Na co dzień psycholożka w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" Instytutu Psychologii Zdrowia i Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Prowadzi konsultacje indywidualne, grupy wsparcia, zajęcia edukacyjne dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie, grupy umiejętności wychowawczych, rozwojowe. Prowadzi szkolenia dla specjalistów z zakresu przeciwdziałania przemocy. Członkini Zespołu Interdyscyplinarnego. Certyfikowana Facylitatorka programów rozwojowych z końmi Horse Assisted Education. Razem z końmi tworzy innowacyjną przestrzeń rozwojową dla osób doświadczających przemocy. 
 • Bożena Długosz - absolwentka Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, konsultantka pierwszego kontaktu, pracownik sekretariatu Pogotowia "Niebieska Linia" od 2000 roku, od 1998 udział w programie placówki pozarządowej Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U".
 • Małgorzata Dmochowska - psycholożka, terapeutka EMDR, certyfikowana specjalistka w zakresie pomocy ofiarom przemocy. W trakcie szkolenia na psychotraumatolożkę. Ukończyła studia psychologiczne o specjalizacji psychologia sądowa i penitencjarna, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, specjalistyczne szkolenie "Praca ze Sprawcą Przemocy wg. Modelu Duluth". Prowadzi konsultacje indywidualne, interwencje kryzysową, terapię EMDR, szkolenia.
 • Ewa Foks - mgr psychologii, dyplomowana psychoterapeutka, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Studiów Podyplomowych na kierunku Psychologia Kryzysu i Interwencji Kryzysowej przygotowujących do pracy z osobami dotkniętymi sytuacjami kryzysowymi oraz konsekwencjami doświadczeń kryzysowych i traumatycznych o charakterze sytuacyjnym, rozwojowym, egzystencjalnym i środowiskowym. Absolwentka Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – I Stopień oraz Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej – II Stopień , kurs zaawansowa-ny. Posiada Certyfikat Specjalisty w Zakresie Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie oraz Certyfikat Superwizora w Zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wydane przez Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie. Odbyła szkolenie z zakresu pracy se Sprawcą Przemocy wg Modelu Partner Plus. Odbyła roczny staż zawodowy w Ogólnopol-skim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ oraz staż kliniczny w Mazowieckim szpitalu Bródnowskim na Oddziale Psychiatrii w Warszawie oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy na Żoliborzu w Warszawie. Ukończyła 4- letnią Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej – INTRA posiadającą rekomendację Sekcji Psychoterapii PTP i przygotowującą do pracy psychoterapeutycznej w podejściu integracyjnym, którego osią jest psychoterapia humanistyczna. Prowadzi konsultacje psychologiczne indywidualne , grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, grupę terapeutyczną dla kobiet po doświadczeniu przemocy , grupy edukacyjne, rozwojowe, warsztaty, szkolenia , dyżuruje w Poradni Telefonicznej „Niebieskiej Linii” , prowadzi wykłady dla specjalistów w ramach Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz pracuje terapeutycznie w ramach prywatnej praktyki pod stałą superwizją.
 • Mariola Gosławska - młodszy inspektor w st. spocz., absolwentka Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ponad 32-letni staż pracy w Policji, ostatnio na stanowisku Naczelnika Wydziału ds. Nieletnich, Patologii i Profilaktyki Biura Prewencji Komendy Głównej Policji. Z Niebieską Linią związana od 2008 r. Prowadzi konsultacje indywidualne i spotkania z grupą dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz pokrzywdzonym innymi przestępstwami.
 • Wioletta Karłowicz-Dul – dyplomowana psychoterapeutka, psycholożka i seksuolożka. Ukończyła magisterskie studia psychologiczne ze specjalnością psychoterapia i terapia seksualna, studia podyplomowe seksuologia kliniczna w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Psychologii Zdrowia akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej. Uczestniczyła w licznych szkoleniach, kursach i konferencjach o tematyce psychologicznej i seksuologicznej. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym MSCZ w Pruszkowie, Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie oraz Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia w Warszawie. W Pogotowiu Niebieska Linia prowadzi indywidualne konsultacje psychologiczne oraz grupy edukacyjne. 
 • Katarzyna Kulesza - sekretarz redakcji pisma "Niebieska Linia", dwumiesięcznika wydawanego przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP. Polonistka, redaktorka z wieloletnim doświadczeniem w pracy w redakcji czasopism i wydawnictw książkowych.
 • Agnieszka Łukowiak – psycholożka Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej ze specjalizacją społeczna psychologia kliniczna; w latach 2001-2002 Interwent Kryzysowy w MOPR Poznań; staż zawodowy w Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ. Doskonali swoje kompetencje w Ośrodku pomocy i edukacji psychologicznej INTRA. Pracuje w nurcie integracyjnym, którego osią jest psychoterapia humanistyczna. Prowadzi konsultacje indywidualne oraz grupy edukacyjne i wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz pokrzywdzonych innymi przestępstwami.
 • Agnieszka Olszewska - prawniczka, mediatorka rodzinna, trenerka szkoleniowa, pracownik Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", oraz Fundacji Aktywizacja (wcześniejsza nazwa: Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niepełnosprawnym Ruchowo), współpracownik Komitetu Ochrony Praw Dziecka, Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, absolwentka Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, autorka wielu artykułów i publikacji (m.in. stała współpraca ze "Światem Problemów", "Niebieską Linią", "Wychowaniem w Przedszkolu", "Emocjami", Studium Prawa Europejskiego). Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, jest członkiem Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych. Posiada Certyfikat Specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie (Certyfikat Instytutu Psychologii Zdrowia PTP)
 • Daniel Przygoda - prawnik specjalizujący się w prawie karnym, rodzinnym oraz kanonicznym. Udziela pomocy prawnej w ramach Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz w ramach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej dla m. st. Warszawy. Realizował pomoc prawną w ramach projektu wzmacniania pozycji pokrzywdzonych przestępstwem finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Certyfikowany Specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie (Certyfikat Instytutu Psychologii Zdrowia PTP). Certyfikowany mediator z zakresu spraw rodzinnych (certyfikat UKSW).
 • Maksymiliana Żaczek - psychoterapeuta poznawczo–behawioralny w trakcie ostatniego roku certyfikacji. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo – Behawioralnej. Zajmuje się psychoterapią indywidualną dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Na co dzień pracuje z zaburzeniami rozwojowymi i emocjonalnymi (lękowymi, nerwicowymi, depresyjnymi), fobią, zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, zaburzeniami zachowania i agresji, autyzmem, trudnościami adaptacyjnymi, trudnościami w nauce, trudnościami w relacjach i problemami w komunikowaniu się rodziców z dziećmi.
 • Katarzyna Niewęgłowska- specjalistka do spraw promocji i PR, w Niebieskiej Linii odpowiada za tworzenie materiałów reklamowych, prowadzenie strony internetowej oraz social mediów. Prywatnie kocha dziewiarstwo. 
 • Marta Duńska - konsultantka pierwszego kontaktu w sekretariacie Niebieskiej Linii. Absolwentka Politologii i Nauk Społecznych oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Działalność organizacji pozarządowych poznawała realizując program telewizyjny „Zwyczajni-niezwyczajni”.  Profesjonalnie pomaga osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Z zamiłowania zajmuje się zielenią okienną w Ośrodku, a w wolnych chwilach sztuką.

   

 • Katarzyna Marczewska - konsultantka pierwszego kontaktu w sekretariacie Niebieskiej Linii, pomaga osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Z wykształcenia kognitywistka, posiada doświadczenie pracy w organizacji pozarządowej. W wolnym czasie lepi w glinie. 

 • Kamila Hołubowicz – koordynatorka operacyjna projektu z zakresu udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem współfinansowanego z Funduszu Sprawiedliwości. Ukończyła studia wyższe i liczne szkolenia ze specjalizacji wdrażania funduszy strukturalnych UE. Posiada 15-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu projektami społecznymi, kulturalnymi i inwestycyjnymi finansowanymi ze środków zewnętrznych, w tym krajowych i Unii Europejskiej. Specjalizuje się w koordynacji projektów metodyką PRINCE2. Kocha psy i malarstwo współczesne. 
 • Joanna Szałek - adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwentka prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych z zakresu mediacji i innych metod alternatywnego rozwiązywania sporów na Uniwersytecie Jagiellońskim. Z Niebieską Linią związana od roku 2022, gdzie udziela pomocy prawnej osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Miłośniczka podróży, teatru, długich spacerów i dobrej kawy. 

Ponadto z "Niebieską Linią" stale współpracuje Zespół Wolontariuszy, którzy aktywnie wspierają nas swoim czasem, wiedzą i działaniami.

Newsletter Niebieskiej Linii

Dołącz do biuletynu Niebieskiej Linii i otrzymuj wszystkie bieżące informacje o akcjach, szkoleniach, wydarzeniach oraz nowych artykułach.