Szkolenia jednodniowe

Krótkie formy szkoleniowe (8 i 12 godzinne)

Zgodnie z wytycznymi do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (na lata 2012-2013) (na podstawie art.8, pkt 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) określonymi przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej czas trwania szkolenia powinien wynosić minimum 24 godziny. Dlatego osobom chcącym doskonalić swoje umiejętności w tym obszarze pomagania proponujemy do wyboru kilka 8-godzinnych szkoleń jednodniowych umożliwiając tym samym indywidualny wybór tematyki w trzech osobnych cyklach.

Nasi trenerzy posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu konsultacji i psychoedukacji w dziedzinie pracy z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie oraz osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym (m.in. poprzez niepełnosprawność, wiek, płeć, ubóstwo). To praktycy współpracujący nie tylko z Pogotowiem "Niebieska Linia", lecz także zespołami interdyscyplinarnymi i grupami roboczymi. Co ważne, osoby te od wielu lat prowadzą szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy, a także udzielają się na łamach specjalistycznych i popularnonaukowych pism.

Szkolenia 8-godzinne - Cena: 3.000 zł za grupę do 18 osób
Szkolenia 12-godzinne - Cena: od 4.000 zł za grupę do 18 osób
Miejsce: wskazane przez Zleceniodawcę

W przypadku wybranych szkoleń 8 i 12-godzinnych możliwy jest wariant stacjonarny (w Warszawie) z opłatą pobieraną od uczestnika - szczegóły w opisach szkoleń.

1. KONTAKT Z OSOBĄ DOŚWIADCZAJĄCĄ PRZEMOCY PODCZAS REALIZOWANIA ZADAŃ ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO / GRUPY ROBOCZEJ
(Czas szkolenia: 8 godz.)

Cele szkolenia: uzyskanie większego zrozumienia w kontakcie z osobą, doświadczającą przemocy w rodzinie, przećwiczenie umiejętności rozmowy w takiej sytuacji.

Udział w szkoleniu umożliwi uczestnikom zdobycie lub pogłębienie wiedzy w następujących obszarach:

 • specyfika rozmów z osobami doświadczającymi przemocy
 • w jaki sposób kontrolować przebieg rozmowy, jednocześnie realizując cele tego typu kontaktu
 • jakie umiejętności są kluczowe podczas takiej rozmowy
 • w jaki sposób radzić sobie w trudnych sytuacjach
 • Jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów podczas tego typu rozmów

2. WSPÓŁPRACA W ZESPOŁACH INTERDYSCYPLINARNYCH
(Czas szkolenia: 8 godz.)

Cele szkolenia: podwyższenie poziomu komunikacji i współpracy w zespole, uzyskanie większej efektywności, lepszego reagowania w sytuacjach niestandardowych.

Udział w szkoleniu umożliwi uczestnikom zdobycie lub pogłębienie wiedzy w następujących obszarach:

 • specyfika kształtowania zespołu: szanse i zagrożenia
 • podstawy skutecznej komunikacji
 • efektywne prowadzenie spotkań
 • warunki efektywnej współpracy i synergii.
 • jak radzić sobie z konfliktem w zespole
 • jak przeciwdziałać zagrożeniom a wykorzystywać potencjał zespołu

3. PIERWSZY KONTAKT Z OFIARĄ PRZEMOCY
(Czas szkolenia: 8 godz.)

Cele szkolenia: zapoznanie się z zasadami pracy w trakcie pierwszego kontaktu z ofiarą przemocy w rodzinie.

Udział w szkoleniu umożliwi uczestnikom zdobycie lub pogłębienie wiedzy w następujących obszarach:

 • cel pierwszego kontaktu z ofiarą przemocy.
 • Proces podejmowania decyzji o poszukiwaniu pomocy.
 • Nawiązywanie kontaktu z osobą w trudnej sytuacji życiowej.
 • Rozpoznawanie sygnałów świadczących o występowaniu przemocy w rodzinie.
 • Rozpoznawanie potrzeb klienta - deklarowanych i ukrytych.
 • Wspieranie emocjonalne klienta.
 • Przekazywanie wiedzy o zjawisku przemocy.
 • Motywowanie klienta do działania.
 • Ustalanie planu pomocy.
 • Trudności spotykane w trakcie pierwszego kontaktu z ofiara przemocy rodzinie
 • Techniki komunikacji pomocne w nawiązywaniu i podtrzymywaniu satysfakcjonującego kontaktu z ofiarą przemocy w rodzinie.

4. PRACA ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH
(Czas szkolenia: 8 godz.)

Cele szkolenia: zapoznanie się z zasadami, celami i metodami pracy zespołów interdyscyplinarnych, przybliżenie idei pracy w takich zespołach, gdzie łączone są kompetencje osób i służb w pomocy osobom dotkniętym przemocą oraz nauka pracy w takich zespołach.

Udział w szkoleniu umożliwi uczestnikom zdobycie lub pogłębienie wiedzy w następujących obszarach:

 • Podstawy prawne (ustawy, kodeksy oraz akty wykonawcze) przydatne w obszarze przeciwdziałania przemocy – jak je rozumieć i wykorzystywać w praktyce.
 • Zadania policji, pomocy społecznej, służby zdrowia, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz placówek oświatowo-wychowawczych w prewencji i zatrzymywaniu przemocy w rodzinie po nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (z 10 czerwca 2010 roku)– nowe narzędzia czy nowe obowiązki?
 • Cel pracy gminnych zespołów interdyscyplinarnych.
 • Tworzenie lokalnej polityki i strategii przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • Edukacja, profilaktyka, interwencja i działania naprawcze jako filary lokalnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie
 • Finansowanie działań z obszaru przeciwdziałania przemocy
 • Najczęściej zgłaszane problemy w tworzeniu lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

5. PRACA W GRUPACH ROBOCZYCH
(Czas szkolenia: 8 godz.)

Cele szkolenia: pokazać, że grupa robocza jest „narzędziem” do szczególnie trudnych przypadków przemocy w rodzinie.

Udział w szkoleniu umożliwi uczestnikom zdobycie lub pogłębienie wiedzy w następujących obszarach:

 • Grupa robocza jako metoda pracy ze szczególnie trudnymi przypadkami przemocy wewnątrzrodzinnej.
 • Podstawy prawne (ustawy, kodeksy oraz akty wykonawcze) przydatne w obszarze przeciwdziałania przemocy – jak je rozumieć i wykorzystywać w praktyce.
 • Najczęściej zgłaszane problemy w pracy z rodzinami z problemem przemocy w rodzinie.
 • Umiejętność rozpoznawania przypadków przemocy domowej pojawiających się w praktyce zawodowej.
 • Kształtowanie umiejętności planowania i usprawniania współpracy w sprawach konkretnych rodzin i klientów.

6. DZIECKO W RODZINIE Z PROBLEMEM PRZEMOCY – OFIARA I ŚWIADEK
(Czas szkolenia: 8 godz.)

Odbiorcy: profesjonaliści pracujący z dziećmi lub na rzecz dzieci

Program szkolenia:

 • Specyfika doświadczenia dorastania w rodzinie z problemem przemocy
 • Dziecko – ofiara przemocy – wpływ na różne obszary rozwoju i funkcjonowania
 • Określanie potrzeb w udzielaniu pomocy
 • Analiza przypadków – historii dzieci

Udział w szkoleniu umożliwi uczestnikom zdobycie lub pogłębienie wiedzy w następujących obszarach:

 • konsekwencji dorastania w rodzinie z problem przemocy
 • potrzeb dziecka krzywdzonego

oraz zdobycie umiejętności w zakresie:

 • rozumienia doświadczenia przemocy przez dziecko
 • ustalania potrzeb dziecka – ofiary przemocy.

Czas trwania szkolenia: 8 godzin dydaktycznych w godz. 10.00-16.30.

Uwaga: Możliwy nabór na szkolenie w wariancie stacjonarnym. Przyjmujemy zgłoszenia indywidualne.

Miejsce szkolenia: Warszawa

Cena szkolenia: 250 zł od osoby (cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe dla uczestnika, lunch). Koszty dojazdu pokrywa uczestnik.

Kontakt e-mail do koordynatora szkoleń: szkolenia@niebieskalinia.pl

7. DIALOG JAKO METODA PRACY GRUPY KOREKCYJNO-EDUKACYJNEJ
(Czas szkolenia: 12 godz.)

Szkolenie ma formę 12 godzinnego warsztatu. Kierowane jest do osób prowadzących grupy korekcyjno-edukacyjne i chcących uzupełnić dotychczasowe szkolenia z zakresu pracy ze sprawcami przemocy.

Podczas szkolenia uczestnik:

 1. zdobędzie wiedzę na temat:
  • jak grupa korekcyjno-edukacyjna powinna promować i modelować relacje oparte na szacunku i równości, a nie na dominacji,
  • w jaki sposób edukacja oparta na autorytecie wspiera i modeluje podporządkowanie jednej osoby drugiej, natomiast dialog edukacyjny demonstruje szacunek, ceni różnice modeluje zainteresowanie drugą osobą,
  • jak prowadzący może uczyć się od grupy,
  • o konsekwencjach zajęć edukacyjnych opartych na zawstydzaniu oraz na dialogu,
  • czynniki przyczyniające się do rozwoju uczestnika w grupie.
 2. zdobędzie umiejętności w zakresie:
  • modelowania dialogu,
  • ułatwiania krytycznej refleksji (co wynika z natury a co ze społecznej konstrukcji),
  • utrzymywania koncentracji grupy na zagadnieniu przemocy.

WARIANT I – zgłoszenia indywidualne

Miejsce szkolenia: Warszawa

Cena szkolenia: 320 zł od osoby (cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe dla uczestnika, lunch).
Koszty dojazdu pokrywa uczestnik.

PROCEDURA ZGŁASZANIA SIĘ NA SEMINARIA:

 1. Kontakt e-mail do koordynatora szkoleń: szkolenia@niebieskalinia.pl
 2. Dokonanie wpłaty na rachunek Instytutu Psychologii Zdrowia:
  Bank Zachodni WBK S.A. 32 1090 1056 0000 0001 0128 5123

WARIANT II – szkolenie w środowisku lokalnym

Szkolenia lokalne odbywające się na zamówienie we wskazanym miejscu. Rekrutacji uczestników dokonuje Zleceniodawca.

Czas szkolenia: 12 godzin. Cena szkolenia: od 4.000 zł za grupę szkoleniową do 18 osób (cena obejmuje: przeprowadzenie szkolenia oraz materiały dydaktyczne
dla uczestników). Miejsce szkolenia: na zamówienie konkretnego środowiska we wskazanym przez niego miejscu. Naboru na szkolenie dokonuje Zleceniodawca.
Prosimy o kontakt z koordynatorem szkoleń na adres: szkolenia@niebieskalinia.pl

8. SYTUACJA PSYCHOLOGICZNA DZIECKA – OFIARY I ŚWIADKA PRZEMOCY W RODZINIE
(Czas szkolenia: 8 godz.)

Cele szkolenia: uzyskanie większego zrozumienia sytuacji psychologicznej, w jakiej znajduje się dziecko w rodzinie z problemem przemocy.

Udział w szkoleniu umożliwi uczestnikom uzyskanie lub pogłębienie wiedzy w następujących obszarach:

 • Specyfika doświadczenia dorastania w rodzinie z problemem przemocy;
 • Wpływ przemocy na rozwój i funkcjonowanie dziecka ofiary i dziecka - świadka;
 • Określanie potrzeb dziecka ofiary/świadka przemocy domowej.

9. KONTAKT Z DZIECKIEM – OFIARĄ PRZEMOCY. Podstawy pracy z dzieckiem
(Czas szkolenia: 8 godz.)

Cele szkolenia: nabycie praktycznych umiejętności z zakresu rozmowy z dzieckiem krzywdzonym.

Udział w szkoleniu umożliwi uczestnikom uzyskanie lub pogłębienie wiedzy w następujących obszarach:

 • Zasady bezpiecznego kontaktu z dzieckiem – ofiarą przemocy;
 • Prowadzenie rozmowy diagnostycznej z dzieckiem w przypadku podejrzenia występowania przemocy;
 • Prowadzenie rozmowy z dzieckiem po ujawnieniu przemocy.

10. RODZINA DZIECKA - OFIARY PRZEMOCY. Praca interwencyjna nad zmianą
(Czas szkolenia: 8 godz.)

Podczas szkolenia uczestnik:

zdobędzie wiedzę na temat:

 • systemu funkcjonowania rodziny z problemem przemocy
 • mechanizmów rodziny z problemem przemocy
 • potrzebnych dziecku działań ze strony profesjonalistów

zdobędzie umiejętności w zakresie:

 • opracowywania planu potrzeb dla dziecka z rodziny z problemem przemocy
 • planowania zmian w życiu rodziny na rzecz ochrony dziecka
 • prowadzenia rozmów interwencyjnych z rodzicami dziecka – ofiary przemocy.

11. WYKORZYSTYWANIE SEKSUALNE DZIECI. Rozpoznanie sytuacji dziecka
(Czas szkolenia: 8 godz.)

Podczas szkolenia uczestnik:

zdobędzie wiedzę na temat:

 • sytuacji psychologicznej dziecka ofiary-wykorzystywania seksualnego
 • objawów występujących u dziecka wykorzystywanego seksualnie

zdobędzie umiejętności w zakresie:

 • kontaktu z dzieckiem wykorzystywanym seksualnie
 • planowania pomocy dziecku

Cennik małych form szkoleniowych

Czas szkolenia: 8 godz. Cena szkolenia: 3.000 zł za grupę szkoleniową do 18 osób (cena obejmuje: przeprowadzenie szkolenia oraz materiały dydaktyczne dla uczestników).

Czas szkolenia: 12 godz. Cena szkolenia: od 4.000 zł za grupę szkoleniową do 18 osób (cena obejmuje: przeprowadzenie szkolenia oraz materiały dydaktyczne dla uczestników).

Miejsce szkolenia: na zamówienie konkretnego środowiska we wskazanym przez niego miejscu. Naboru na szkolenie dokonuje Zleceniodawca. Prosimy o kontakt z koordynatorem szkoleń na adres: szkolenia@niebieskalinia.pl

W przypadku wybranych szkoleń 8 i 12-godzinnych możliwy jest wariant stacjonarny (w Warszawie) z naborem ogłaszanym przez nas i opłatą pobieraną od uczestnika - szczegóły w opisie danego szkolenia.

Newsletter Niebieskiej Linii

Dołącz do biuletynu Niebieskiej Linii i otrzymuj wszystkie bieżące informacje o akcjach, szkoleniach, wydarzeniach oraz nowych artykułach.